TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ năm, 25/07/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Công tác hòa giải ở cơ sở

Luật hòa giải ở cơ sở

Thứ hai, 05/10/2020

Hội nghị tổng kết công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2019

Thứ tư, 10/06/2020

  Thực hiện Chương trình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, trong 02 ngày 08-10/10/2019, Phòng Tư pháp huyện Kim Sơn phối hợp với Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp Ninh Bình