TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Chủ nhật, 21/07/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"
Ngành thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL

TT

Sở ngành

Điện thoại

1 Sở Tư pháp 02293872544
2 Văn phòng UBND tỉnh  

3

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 02293871208

4

Công an tỉnh

02293871097

5

Sở Giáo dục và Đào tạo

02293871089

6

Sở Nội vụ

02293871155

7

Sở Thông tin và Truyền thông

02293889237

8

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

02293871067

9

Sở Văn hóa và Thể thao

02293880470

10

Sở Du lịch

02293871263

11

Sở Giao thông vận tải

02293871129

12

Sở Công thương

02293881954

13

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

02293871174

14

Sở Tài nguyên và Môi trường

02293871207

15

Sở Y tế

02293871099

16

Sở Tài chính

02293873516

17

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

02293875219

18

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

02293874654

19

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

02293871198

20

Hội Cựu chiến binh tỉnh

02293871196

21

Liên đoàn lao động tỉnh

02293871170

22

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

02293871941

23

Tỉnh đoàn Ninh Bình

02293881794

24

Hội Luật gia tỉnh

02293873605

25

Đoàn Luật sư tỉnh

02293883061

26

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

02293871970

27

Tòa án nhân dân tỉnh

02293871208

28

Cục Thi hành án dân sự tỉnh

02293874498

(Theo Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình)