TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ bảy, 25/05/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-de-an-chuyen-doi-so-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2024-2025
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-dau-tu-xay-dung-tuyen-duong-bo-cao-toc-ninh-binh-hai-phong-doan-qua-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-mot-so-noi-dung-ho-tro-tu-nguon-von-su-nghiep-nsnn-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-ntm-giai-doan-2021-2025
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-trung-tam-tin-hoc-cong-bao-thuoc-van-phong-ubnd-tinh-ninh-binh
ke-hoach-thuc-hien-chien-luoc-phat-trien-giao-duc-nghe-nghiep-giai-doan-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2045
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-vi-tri-viec-lam-va-co-cau-ngach-cong-chuc-cua-so-tu-phap
quyet-dinh-so-207qd-ubnd-ngay-29022024-cong-bo-ket-qua-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-hoi-dong-nhan-dan-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-ky-2019-2023
quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-ve-dau-gia-quyen-su-dung-dat-de-giao-dat-co-thu-tien-su-dung-dat-hoac-cho-thue-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-382019qd-ubnd-ngay-18-thang-10-nam-2019-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh
ke-hoach-trien-khai-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-hoa-giai-o-co-so-xay-dung-cap-xa-dat-chuan-tiep-can-phap-luat-nam-2024
ke-hoach-thong-tin-tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh-tinh-ninh-binh-nam-2024
ban-hanh-ke-hoach-cua-bo-tu-phap-thuc-hien-cac-van-ban-de-an-ve-pho-bien-giao-duc-phap-luat-tiep-can-phap-luat-nam-2024
quy-dinh-he-so-dieu-chinh-gia-dat-nam-2024-de-xac-dinh-gia-dat-cu-the-tinh-thu-tien-su-dung-dat-tien-thue-dat-gia-khoi-diem-de-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
thong-tu-bai-bo-mot-so-thong-tu-cua-bo-truong-bo-tu-phap-ve-dang-ky-bien-phap-bao-dam
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-muc-gia-dich-vu-kham-chua-benh-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2024
nghi-quyet-ve-viec-bo-sung-co-muc-tieu-ngan-sach-tinh-nam-2023-cho-thanh-pho-ninh-binh-de-ho-tro-dau-tu-co-so-ha-tang-tren-dia-ban-thanh-pho-ninh-binh
ve-viec-dieu-chinh-du-toan-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2023
nghi-quyet-ve-viec-phan-bo-von-dau-tu-cong-nam-2024-dot-2-von-ngan-sach-cap-tinh
nghi-quyet-ve-viec-phan-bo-nguon-von-du-phong-ngan-sach-trung-uong-nam-2023-ho-tro-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-tren-dia-ban-tinh
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xu-ly-sat-lo-bo-ta-song-vac-va-xu-ly-ke-huu-song-day-huyen-kim-son
nghi-quyet-sua-doi-bo-sung-mot-so-noi-dung-thuoc-dieu-1-nghi-quyet-so-171nq-hdnd-ngay-20122023-thong-qua-quy-hoach-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050
thuc-hien-cac-nhiem-vu-cua-de-an-phat-trien-ung-dung-du-lieu-ve-dan-cu-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tu-phuc-vu-chuyen-doi-so-quoc-gia-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2024
thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-tinh-ninh-binh-nam-2024
vv-huong-dan-thuc-hien-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-hoa-giai-o-co-so-chuan-tiep-can-phap-luat-nam-2024
ke-hoach-truyen-thong-chinh-sach-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2024-2025
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-tuyen-dung-cong-chuc-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-06qd-ttg-ngay-06012022-phe-duyet-de-an-phat-trien-ung-dung-du-lieu-ve-dan-cu-din-danh-va-xac-thuc-dien-tu-phuc-vu-chuyen-doi-so-quoc-gia-giai-doan-2022-2025-tam-nhin-den-nam-2030-cua-bo-tu-phap-nam-2024
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-tieu-chi-xet-duyet-ho-so-de-nghi-thanh-lap-van-phong-cong-chung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-de-an-co-cau-lai-nganh-cong-nghiep-tinh-ninh-binh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2035
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-mot-so-noi-dung-ve-hoat-dong-do-dac-va-ban-do-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-mot-so-noi-dung-ve-hoat-dong-do-dac-va-ban-do-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tinh-ninh-binh-thuoc-van-phong-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-blnh
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-31ct-ttg-ngay-21122023-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-tang-cuong-cong-tac-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-cho-lua-tuoi-hoc-sinh-trong-tinh-hinh-moi
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-tieu-chi-xet-duyet-ho-so-de-nghi-thanh-lap-van-phong-cong-chung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-ban-hanh-chuong-trinh-cong-tac-nam-2024-cua-ubnd-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-bai-bo-toan-bo-hoac-mot-phan-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-thu-tuong-chinh-phu
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-tuyen-de-cau-dang-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-nang-cap-kenh-tieu-chinh-tram-bom-gia-tan-va-hoan-thanh-co-so-ha-tang-ve-dich-nong-thon-moi-nang-cao-cac-xa-gia-tan-gia-lap-huyen-gia-vien
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xu-ly-he-thong-thoat-lu-chong-sat-lo-sau-tran-ho-dap-troi-xa-quang-lac-huyen-nho-quan
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-ha-tang-ky-thuat-vung-lien-ket-san-xuat-tieu-thu-san-pham-4-vunam-o-cac-xa-yen-lam-yen-mac-yen-thai
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-mo-rong-nang-cap-bo-vung-bac-ria-dam-bao-phong-chong-lut-bao-cho-3-xa-huu-song-hoang-long-huyen-gia-vien-va-mot-so-xa-huyen-nho-quan
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-nang-cap-he-thong-cap-nuoc-ngot-tu-song-vac-den-cac-xa-thi-tran-thuoc-tieu-khu-iii-iv-v-va-khu-vuc-ngoai-de-binh-minh-ii-huyen-kim-son
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-duong-gat-lu-ket-hop-giao-thong-lien-xa-lac-van-gia-tuong-huyen-nho-quan
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-duong-ket-noi-duong-tinh-dt479-voi-cau-vuot-song-boi-tren-dia-ban-cac-xa-gia-son-gia-lam-huyen-nho-quan-giai-doan-1
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-duong-lien-xa-thanh-lac-son-thanh-huyen-nho-quan
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tuyen-duong-ket-noi-trung-tam-xa-thach-binh-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-di-xa-doan-ket-huyen-yen-thuy-tinh-hoa-binh
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-nang-cap-tuyen-duong-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-tu-trung-tam-hanh-chinh-xa-ninh-van-di-cac-thon-dong-quan-va-xuan-vu
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-cau-dam-khanh-phuong-yen-binh-thanh-pho-tam-diep
nghi-quyet-quy-dinh-muc-ho-tro-doi-voi-giam-dinh-vien-tu-phap-va-nguoi-giup-viec-cho-giam-dinh-vien-tu-phap-trong-linh-vuc-ky-thuat-hinh-su-va-phap-y-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-mot-so-noi-dung-chi-muc-chi-dac-thu-cho-cong-tac-y-te-du-phong-dan-so-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-quy-dinh-mot-so-muc-chi-bao-dam-cho-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-chuan-tiep-can-phap-luat-va-hoa-giai-o-co-so-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-ho-tro-cong-tac-cai-nghien-ma-tuy-va-quan-ly-sau-cai-nghien-ma-tuy-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-1302021nq-hdnd-ngay-10122021-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-ban-hanh-quy-dinh-muc-chuan-tro-giup-xa-hoi-muc-tro-giup-xa-hoi-va-ho-tro-mot-so-doi-tuong-co-hoan-canh-kho-khan-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-chua-duoc-quy-dinh-tai-nghi-dinh-so-202021nd-cp-ngay-1532021-cua-chinh-phu
ke-hoach-phat-trien-ha-tang-so-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2025
sua-doi-bo-sung-mot-so-noi-dung-cua-thong-tu-so-012022tt-btp-ngay-04-thang-01-nam-2022-cua-bo-truong-bo-tu-phap-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-nghi-dinh-so-872020nd-cp-ngay-28-thang-7-nam-2020-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-co-so-du-lieu-ho-tich-dien-tu-dang-ky-ho-tich-truc-tuyen
thong-tu-huong-dan-dieu-chinh-muc-tro-cap-hang-thang-doi-voi-can-bo-xa-phuong-thi-tran-gia-yeu-da-nghi-viec
nghi-quyet-quy-dinh-muc-phan-bo-kinh-phi-cho-xay-dung-va-hoan-thien-he-thong-van-ban-qppl-muc-chi-dam-bao-cho-cong-tac-kiem-tra-xu-ly-va-ra-soat-he-thong-hoa-van-ban-qppl-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2030
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-muc-hoc-phi-doi-voi-co-so-giao-duc-mam-non-giao-duc-pho-thong-cong-lap-tu-nam-hoc-2023-2024-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-ve-viec-sua-doi-nghi-quyet-so-432018nq-hdnd-tinh-ninh-binh-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-von-vay-khoi-nghiep
nghi-quyet-sua-doi-bo-sung-cac-khoan-123-theo-nghi-quyet-322022nq-hdnd-tinh-ve-ho-tro-phat-trien-kinh-te-nong-nghiep-nong-thon
nghi-quyet-sua-doi-bo-sung-mot-so-nq-cua-hdnd-tinh-ban-hanh-quy-dinh-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-cac-khoan-phi-le-phi-tren-dia-ban-tinh-nb
nghi-quyet-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-muc-phan-bo-du-toan-chi-thuong-xuyen-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2022-kem-theo-nghi-quyet-so-1132021nq-hdnd
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-622017nd-cp-ve-luat-dau-gia-tai-san
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-dau-khi
thong-tu-sua-doi-bo-sung-thong-tu-082020tt-btttt-cua-bo-truong-bo-tttt-ban-hanh-danh-muc-va-quy-trinh-kiem-dinh-thiet-bi-vien-thong-dai-vo-tuyen-dien-bat-buoc-kiem-dinh
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-thong-tu-cua-bo-truong-bo-cong-thuong-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-so-cong-thuong
nghi-dinh-quy-dinh-chinh-sach-giam-thue-gia-tri-gia-tang-theo-nghi-quyet-1012023qh15
thong-tu-huong-dan-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-va-tro-cap-hang-thang
quyet-dinh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-vien-chien-luoc-va-khoa-hoc-phap-ly
Luật Giá năm 2023
luat-gia-nam-2023
quyet-dinh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-cuc-pho-bien-giao-duc-phap-luat
quyet-dinh-quy-dinh-he-so-dieu-chinh-tang-them-tien-luong-hdc-trong-cong-thuc-xac-dinh-chi-phi-tien-luong-chi-phi-nhan-cong-trong-gia-don-gia-san-pham-dich-vu-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-tu-nguon-kinh-phi-thuong-xuyen-do-doanh-nghiep-thuc-hien-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
ke-hoach-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-viec-gop-quyen-su-dung-dat-va-dieu-chinh-lai-quyen-su-dung-dat-de-thuc-hien-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-mo-rong-khuon-vien-va-xay-moi-don-nguyen-khoa-y-hoc-co-truyen-phuc-hoi-chuc-nang-khoa-y-te-cong-cong-cua-trung-tam-y-te-huyen-yen-khanh
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-nha-hanh-chinh-quan-tri-nghiep-vu-ky-thuat-va-nha-phuc-hoi-chuc-nang-benh-vien-tam-than-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-don-nguyen-khoa-cap-cuu-nha-mo-khoa-ngoai-cua-trung-tam-y-te-thanh-pho-tam-diep
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-mo-rong-khuon-vien-va-xay-moi-don-nguyen-khoa-san-khoa-duoc-nha-mo-cua-trung-tam-y-te-huyen-yen-mo
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-truong-trung-hoc-pho-thong-vu-duy-thanh-giai-doan-2
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-sua-chua-khu-nha-thi-dau-the-duc-the-thao-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tru-so-cong-an-24-xa-thuoc-de-an-dam-bao-co-so-vat-chat-cho-cong-an-xa-chinh-quy
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-he-thong-giao-thong-ket-hop-chong-ngap-thi-tran-nho-quan
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-xay-dung-tram-bom-quy-hau
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-xay-dung-tram-bom-cong-chanh-xa-khanh-an-huyen-yen-khanh
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-kenh-tieu-chinh-tram-bom-ba-bau-xa-khanh-thuong-huyen-yen-mo
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-he-thong-chu-dong-xa-lu-tran-duc-long-huyen-nho-quan
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tram-bom-trang-an-xa-van-phong-huyen-nho-quan
ke-hoach-thuc-hien-thang-hanh-dong-vi-nguoi-cao-tuoi-viet-nam-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2023
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-162014ttbct-va-thong-tu-so-252018tt-bct-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-162014ttbct
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-162014ttbct-va-thong-tu-so-252018tt-bct-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-162014ttbct
chi-thi-ve-viec-tang-cuong-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chong-benh-dai
vv-quy-dinh-viec-thu-hoi-dat-doi-voi-truong-hop-ben-thue-dat-thue-lai-dat-khong-dua-dat-vao-su-dung-cham-dua-dat-vao-su-dung-trong-khu-cong-nghiep-cum-cong-nghiep-lang-nghe-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
chi-thi-ve-tang-cuong-cong-tac-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-trong-tinh-hinh-moi
cong-dien-chan-chinh-tang-cuong-trach-nhiem-trong-xu-ly-cong-viec-cua-cac-bo-co-quan-dia-phuong
bai-bo-quyet-dinh-so-012019qd-ubnd-ngay-10-thang-01-nam-2019-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-quy-dinh-muc-trich-noi-dung-chi-va-muc-chi-cho-cong-tac-to-chuc-thuc-hien-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân
nghi-dinh-bao-ve-du-lieu-ca-nhan
nghi-dinh-gia-han-thoi-han-nop-thue-gia-tri-gia-tang-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-thue-thu-nhap-ca-nhan-va-tien-thue-dat-nam-2023
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-thong-tu-so-01-0203042021tt-bgddt
quyet-dinh-ve-viec-uy-quyen-cho-uy-ban-nhan-dan-cac-huyen-thanh-pho-thuc-hien-quyet-dinh-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
vv-bai-bo-quyet-dinh-so-312014qd-ubnd-ngay-18-thang-11-nam-2014-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-quy-dinh-ve-thuc-hien-trinh-tu-thu-tuc-thu-hoi-dat-giao-dat-cho-thue-dat-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-de-thuc-hien-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-ve-viec-quy-dinh-viec-ra-soat-cong-bo-cong-khai-danh-muc-cac-thua-dat-nho-hep-do-nha-nuoc-truc-tiep-quan-ly-viec-lay-y-kien-nguoi-dan-va-cong-khai-viec-giao-dat-cho-thue-dat-doi-voi-cac-thua-dat-nho-hep-de-su-dung-vao-muc-dich-cong-cong-hoac-giao-cho-thue-cho-nguoi-su-dung-dat-lien-ke-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
ke-hoach-thuc-hien-dieu-tra-danh-gia-nguon-loi-thuy-san-va-moi-truong-song-cua-cac-loai-thuy-san-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-dinh-ky-5-nam-den-nam-2030
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-dieu-le-hoi-nha-bao-viet-nam
ke-hoach-dao-tao-boi-duong-nang-cao-nang-luc-doi-ngu-can-bo-lam-cong-tac-dan-so-cac-cap-den-nam-2030
quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-cac-phu-luc-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-142022qd-ubnd-ngay-1952022-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-quy-dinh-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-ve-khuyen-nong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-kien-toan-bo-sung-ban-chi-dao-cai-cach-tu-phap-tinh-ninh-binh-nhiem-ky-2020-2025
ke-hoach-to-chuc-tuan-du-lich-ninh-binh-nam-2023
ke-hoach-tang-cuong-thuc-thi-hieu-qua-cong-uoc-chong-tra-tan-va-cac-hinh-thuc-doi-xu-hoac-trung-phat-tan-bao-vo-nhan-dao-hoac-ha-nhuc-con-nguoi-va-cac-khuyen-nghi-phu-hop-cua-uy-ban-chong-tra-tan
quyet-dinh-quy-dinh-muc-tro-cap-va-ho-tro-cho-nguoi-khong-huong-luong-tu-ngan-sach-nha-nuoc-duoc-huy-dong-tham-gia-chua-chay-rung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-ve-viec-kien-toan-hoi-dong-phoi-hop-pho-bien-giao-duc-phap-luat-ti-nh-ninh-binh
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-huong-dan-thi-hanh-luat-dat-dai
quyet-dinh-cong-nhan-bao-cao-vien-phap-luat-tinh-ninh-binh
ke-hoach-trien-khai-thang-hanh-dong-ve-an-toan-thuc-pham-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2023
quyet-dinh-phe-duyet-ke-hoach-hanh-dong-quoc-gia-chuyen-doi-luong-thuc-thuc-pham-minh-bach-trach-nhiem-va-ben-vung-o-viet-nam-den-nam-2030
chi-thi-ve-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-tai-san-ket-cau-ha-tang-do-nha-nuoc-dau-tu-quan-ly
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-phong-chong-ma-tuy-nam-2023
ve-viec-de-nghi-kien-toan-hoi-dong-phoi-hop-pho-bien-giao-duc-phap-luat-tinh-ninh-binh
thong-tu-huong-dan-ve-vi-tri-viec-lam-cong-chuc-nghiep-vu-chuyen-nganh-cong-thuong-trong-cac-co-quan-to-chuc-thuoc-nganh-linh-vuc-cong-thuong
thong-tu-quy-dinh-tieu-chuan-dieu-kien-thi-hoac-xet-thang-hang-hinh-thuc-noi-dung-va-xac-dinh-nguoi-trung-tuyen-trong-ky-xet-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-chuyen-nganh-thu-vien-di-san-van-hoa-van-hoa-co-so-tuyen-truyen-vien-van-hoa-nghe-thuat-bieu-dien-dien-anh-va-my-thuat
thong-tu-quy-dinh-che-do-bao-cao-thong-ke-nganh-noi-vu
thong-tu-quy-dinh-ve-thu-tuc-thu-nop-tien-phat-bu-tru-so-tien-nop-phat-chenh-lech-bien-lai-thu-tien-phat-va-kinh-phi-tu-ngan-sach-nha-nuoc-bao-dam-hoat-dong-cua-cac-luc-luong-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh
quyet-dinh-phe-duyet-ke-hoach-cua-hoi-dong-phoi-hop-pho-bien-giao-duc-phap-luat-trung-uong-nam-2023
ke-hoach-to-chu-c-cac-hoat-dong-ky-niem-1055-nam-nha-nuoc-dai-co-viet-968-2023
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-148nq-cp-ngay-11112022-cua-chinh-phu-ban-hanh-chuong-trinh-hanh-dong-cua-chinh-phu-thuc-hien-nghi-quyet-so-06-nqtw-ngay-24012022-cua-bo-chinh-tri-ve-quy-hoach-xay-dung-quan-ly-va-phat-trien-ben-vung-do-thi-viet-nam-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045
nq-ve-viec-phan-bo-chi-tiet-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2023-von-ngan-sach-tinh-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025
nq-ve-viec-bai-bo-khoan-5-dieu-1-nq-so-082022nq-hdnd-tinh-ninh-binh
nq-ve-viec-bo-sung-co-muc-tieu-ngan-sach-cap-tinh-nam-2023-cho-cac-huyen-thanh-pho-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an
nq-ve-viec-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2021-2025
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-mo-rong-tuyen-duong-477
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-tu-bo-ton-tao-di-tich-dinh-quang-hien-phuong-tan-binh-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh
nq-ve-chu-truong-dau-tu-cai-tao-sua-chua-nang-cap-tru-so-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-sua-chua-nang-cap-san-van-dong-tinh-ninh-binh
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-dau-tu-trang-thiet-bi-am-thanh-anh-sang-chuyen-dung-cho-nha-van-hoa-trung-tam-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-co-so-ky-thuat-ha-tang-khu-nha-bia-liet-sy-tinh-ninh-binh-tai-nghia-trang-liet-sy-quoc-gia-truong-son
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-tang-cuong-bao-ve-moi-truong-an-toan-thuc-pham-va-cap-nuoc-sach-nong-thon-trong-xay-dung-nong-thon-moi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2025
thong-tu-huong-dan-mot-so-noi-dung-ve-hop-dong-xay-dung
ke-hoach-so-30kh-ubnd-ngay-24022023-cua-ubnd-tinh-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-cac-ngay-le-lon-va-su-kien-lich-su-quan-trong-trong-03-nam-2023-2025
ke-hoach-to-chuc-hoat-dong-ky-niem-cac-ngay-le-lon-va-su-kien-lich-su-quan-trong-trong-03-nam-2023-2025
quy-dinh-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-va-xep-luong-vien-chuc-chuyen-nganh-tuyen-truyen-vien-van-hoa
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-172015tt-bvhttdl-ngay-30-thang-12-nam-2015-cua-bo-truong-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-quy-dinh-ve-phong-chong-doping-trong-hoat-dong-the-thao
ke-hoach-hanh-dong-thuc-hien-chien-luoc-xuat-nhap-khau-hang-hoa-den-nam-2030
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-lien-quan-den-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-va-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
ke-hoach-thuc-hien-de-an-tang-cuong-phong-chong-toi-pham-ve-da-dang-sinh-hoc-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
ke-hoach-hoat-dong-cua-hoi-dong-phoi-hop-pho-bien-giao-duc-phap-luat-tinh-ninh-binh-nam-2023
ke-hoach-trien-khai-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-hoa-giai-o-co-so-xay-dung-cap-xa-dat-chuan-tiep-can-phap-luat-nam-2023
thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-ve-hoat-dong-va-moi-quan-he-cong-tac-cua-hoi-dong-giam-dinh-y-khoa-cac-cap
ve-giam-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc-cua-nam-2022-doi-voi-cac-doi-tuong-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19
ke-hoach-so-13kh-ubnd-ngay-19012023-cua-ubnd-tinh-ve-to-chuc-lay-y-kien-nhan-dan-doi-voi-du-thao-luat-dat-dai-sua-doi
huong-dan-pho-bien-cac-luat-nghi-quyet-duoc-quoc-hoi-khoa-xv-thong-qua-tai-ky-hop-thu-4-ky-hop-bat-thuong-lan-thu-hai-nghi-quyet-duoc-hdnd-tinh-ninh-binh-khoa-xv-thong-qua-tai-ky-hop-thu-10-va-trien-khai-mot-so-nhiem-vu-pho-bien-giao-duc-phap-luat-dip-tet-quy-mao-2023
quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-chien-luoc-phat-trien-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-den-nam-2030
quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-dien-anh
thong-tu-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-co-quan-chuyen-mon-ve-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-thuoc-uy-ban-nhan-dan-cap-tinh-cap-huyen
thong-tu-sua-doi-bo-sung-bai-bo-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-162019tt-bkhcn-ngay-10-thang-12-nam-2019-cua-bo-truong-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-quy-dinh-tang-co-thi-dua-bang-khen-cua-bo-truong-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-va-ky-niem-chuong-vi-su-nghiep-khoa-hoc-va-cong-nghe
quy-dinh-chi-tiet-mot-so-noi-dung-bat-buoc-the-hien-tren-nhan-hang-hoa-cua-mot-so-nhom-hang-hoa-bang-phuong-thuc-dien-tu
bai-bo-mot-so-van-quy-pham-phap-luat-cua-chinh-phu
quy-dinh-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-va-xep-luong-vien-chuc-chuyen-nganh-quan-ly-du-an-duong-sat
quy-dinh-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-va-xep-luong-vien-chuc-chuyen-nganh-ky-thuat-duong-bo-chuyen-nganh-ky-thuat-ben-pha
quy-dinh-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-va-xep-luong-vien-chuc-chuyen-nganh-quan-ly-du-an-duong-bo
quy-dinh-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-va-xep-luong-vien-chuc-chuyen-nganh-dang-kiem
quy-dinh-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-va-xep-luong-vien-chuc-chuyen-nganh-quan-ly-du-an-duong-thuy
huong-dan-ve-vi-tri-viec-lam-cong-chuc-nghiep-vu-chuyen-nganh-giao-thong-van-tai-trong-co-quan-to-chuc-thuoc-nganh-linh-vuc-giao-thong-van-tai
quy-dinh-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-va-xep-luong-vien-chuc-chuyen-nganh-quan-ly-du-an-hang-hai
quy-dinh-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-va-xep-luong-vien-chuc-chuyen-nganh-cang-vu-hang-hai
quy-dinh-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-va-xep-luong-vien-chuc-chuyen-nganh-cang-vu-duong-thuy-noi-dia
huong-dan-ve-vi-tri-viec-lam-lanh-dao-quan-ly-va-chuc-danh-nghe-nghiep-chuyen-nganh-giao-thong-van-tai-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap-co-cau-vien-chuc-theo-chuc-danh-nghe-nghiep-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap-thuoc-nganh-linh-vuc-giao-thong-van-tai
quy-dinh-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-bo-nhiem-va-xep-luong-vien-chuc-giao-vu-trong-truong-pho-thong-dan-toc-noi-tru-truong-trung-hoc-pho-thong-chuyen-truong-du-bi-dai-hoc-va-truong-danh-cho-nguoi-khuyet-tat-cong-lap
quy-dinh-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-bo-nhiem-va-xep-luong-vien-chuc-thiet-bi-thi-nghiem-trong-cac-co-so-giao-duc-pho-thong-va-truong-chuyen-biet-cong-lap
nghi-dinh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-viec-thu-gom-van-chuyen-va-xu-ly-chat-thai-ran-xay-dung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-phan-cap-nguon-thu-nhiem-vu-chi-va-ty-le-phan-chia-cac-khoan-thu-giua-ngan-sach-cac-cap-chinh-quyen-dia-phuong-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-phan-bo-du-toan-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2023
nghi-quyet-quy-dinh-muc-chi-hang-thang-cho-cong-tac-vien-dan-so-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-chuong-trinh-phat-trien-nha-o-cua-tinh-ninh-binh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045
nghi-quyet-ban-hanh-danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-hoat-dong-kinh-te-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-ban-hanh-mot-so-noi-dung-ho-tro-muc-ho-tro-tu-nguon-von-su-nghiep-ngan-sach-nha-nuoc-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2021-2025
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-chuyen-muc-dich-su-dung-lua-dat-rung-phong-ho-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2023
nghi-quyet-thong-qua-danh-muc-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-ve-phan-cap-tham-quyen-quyet-dinh-trong-quan-ly-tai-san-cong-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh
nghi-dinh-quy-di-nh-ve-dieu-kie-n-da-u-tu-kinh-doanh-quan-trang-quan-dung-vu-khi-quan-dung-trang-thiet-bi-ky-thuat-va-cong-nghe-chuyen-dung-phuc-vu-quoc-phong-an-ninh
nghi-dinh-bai-bo-nghi-dinh-so-492012nd-cp-ngay-0462012-cua-chinh-phu-quy-dinh-danh-muc-cac-quyet-dinh-hanh-chinh-hanh-vi-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-bi-mat-nha-nuoc-trong-cac-linh-vuc-an-ninh-quoc-phong
quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-dieu-4-quy-dinh-muc-thu-quan-ly-va-su-dung-gia-dich-vu-su-dung-dien-tich-ban-hang-tai-cho-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-072018qd-ubnd-ngay-1652018-cua-ubnd-tinh
quyet-dinh-ban-hanh-tieu-chuan-dinh-muc-su-dung-dien-tich-chuyen-dung-cua-cac-co-quan-to-chuc-don-vi-va-phan-cap-tham-quyen-ban-hanh-tieu-chuan-dinh-muc-su-dung-cong-trinh-su-nghiep-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap-tru-linh-vuc-y-te-thuoc-pham-vi-qua-n-ly-cua-tinh-ninh-binh
thong-tu-ban-hanh-qcvn-032022bxd-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-phan-cap-cong-trinh-phuc-vu-thiet-ke-xay-dung
thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-an-toan-doi-dien-voi-thiet-bi-dau-cuoi-vien-thong-va-cong-nghe-thong-tin
nghi-dinh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-bo-tu-phap
nghi-dinh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-bo-cong-thuong
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-dieu-kien-tach-thua-dat-dieu-kien-hop-thua-dat-va-dien-tich-toi-thieu-duoc-tach-thua-doi-voi-tung-loai-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
cong-dien-ve-viec-phong-ngua-dau-tranh-voi-toi-pham-vi-pham-phap-luat-lien-quan-den-ca-do-bong-da
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-1260qd-ttg-ngay-1972021-cua-thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet-chuong-trinh-tang-cuong-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-trong-cac-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-giai-doan-2022-2027-tren-dia-ban-tinh
thong-tu-huong-dan-thuc-hien-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-962020nd-cp-ve-xu-phat-hanh-chinh-trong-linh-vuc-quoc-phong
Luật Phòng, chống rửa tiền
luat-phong-chong-rua-tien
ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025
Luật Thanh tra
luat-thanh-tra
luat-phong-chong-bao-luc-gia-dinh
Luật Dầu khí
luat-dau-khi
quyet-dinh-so-612022qd-ubnd-ban-hanh-quy-dinh-ve-to-chuc-quan-ly-hoat-dong-cua-bai-do-xe-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-so-602022qd-ubnd-phan-cong-phan-cap-thuc-hien-viec-dang-ky-phuong-tien-va-quan-ly-phuong-tien-duoc-mien-dang-ky-phuc-vu-vui-choi-giai-tri-duoi-nuoc-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
thong-tu-huong-dan-viec-to-chuc-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-sy-va-ban-giao-hai-cot-liet-sy
quyet-dinh-ve-viec-dieu-chinh-quy-mo-giuong-benh-cua-co-so-thu-dung-dieu-tri-covid-19-tai-benh-vien-phoi
luat-thuc-hien-dan-chu-o-co-so
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-chi-tiet-noi-dung-chi-va-muc-chi-cua-quy-phong-chong-thien-tai-tinh-ninh-binh
luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-tan-so-vo-tuyen-dien
thong-tu-quy-dinh-viec-giang-day-khoi-luong-kien-thuc-van-hoa-trung-hoc-pho-thong-trong-co-so-giao-duc-nghe-nghiep
thong-tu-quy-dinh-tieu-chi-phan-loai-dieu-kien-thanh-lap-sap-nhap-hop-nhat-giai-the-don-vi-su-nghiep-cong-lap-thuoc-nganh-linh-vuc-tu-phap
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-1262020nd-cp-ngay-19102020-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-quan-ly-thue
thong-tu-quy-dinh-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-va-xep-l-ong-vien-chuc-chuyen-nganh-nghe-thuat-bieu-dien-va-dien-anh
thong-tu-quy-dinh-chat-luong-dich-vu-vien-thong-cong-ich-va-huong-dan-thuc-hien-chuong-trinh-cung-cap-dich-vu-vien-thong-cong-ich-den-nam-2025
thong-tu-quy-dinh-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-va-xep-l-ong-vien-chuc-chuyen-nganh-nghe-thuat-bieu-dien-va-dien-anh
thong-tu-quy-dinh-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-va-xep-luong-vien-chuc-chuyen-nganh-my-thuat
nghi-quyet-so-612022nq-hdnd-ngay-27102022-cua-hdnd-tinh-ve-viec-quy-dinh-ho-tro-kinh-phi-dong-bao-hiem-y-te-doi-voi-mot-so-nhom-doi-tuong-co-dang-ky-thuong-tru-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-so-602022nq-hdnd-ngay-27102022-cua-hdnd-tinh-quy-dinh-noi-dung-ho-tro-mau-ho-so-trinh-tu-thu-tuc-lua-chon-du-an-ke-hoach-phuong-an-san-xuat-lua-chon-don-vi-dat-hang-trong-thuc-hien-cac-hoat-dong-ho-tro-phat-trien-san-xuat-thuoc-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-so-562022nq-hdnd-ngay-27102022-cua-hdnd-tinh-ban-hanh-quy-dinh-co-che-huy-dong-nguon-luc-va-long-ghep-nguon-von-giua-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giua-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-va-cac-chuong-trinh-du-an-khac-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025
nghi-quyet-so-552022nq-hdnd-ngay-27102022-cua-hdnd-tinh-ban-hanh-quy-dinh-nguyen-tac-tieu-chi-dinh-muc-phan-bo-von-ngan-sach-cap-tinh-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bang-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025
nghi-quyet-ban-hanh-nguyen-tac-tieu-chi-dinh-muc-phan-bo-von-ngan-sach-cap-tinh-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kt-xh-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025
nghi-dinh-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-giao-duc-nghe-nghiep
thong-tu-bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-bo-truong-bo-tu-phap-ban-hanh-lien-tich-ban-hanh
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-quy-dinh-ve-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-nganh-tai-nguyen-va-moi-truong
ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-luat-canh-sat-co-dong
quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-phan-cong-trach-nhiem-trong-hoat-dong-quan-ly-nha-nuoc-ve-chat-luong-san-pham-hang-hoa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-182014qd-ubnd-ngay-07-thang-7-nam-2014-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh
thong-tu-bai-bo-mot-so-thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-linh-vuc-xay-dung-cong-trinh-thuy-loi
quyet-dinh-552022qd-ubnd-ngay-14102022-cua-ubnd-tinh-sua-doi-don-gia-cay-trong-tai-phu-luc-so-03-bang-don-gia-cay-trong-vat-nuoi-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-022015qd-ubnd-ngay-30012015-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-don-gia-xay-moi-nha-cua-vat-kien-truc-va-noi-that-cay-trong-vat-nuoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-da-duoc-sua-doi-bo-sung-tai-quyet-dinh-so-652021qd-ubnd-ngay-06122021-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-542022qd-ubnd-ngay-13102022-cua-ubnd-tinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-che-quan-ly-vat-lieu-no-cong-nghiep-va-tien-chat-thuoc-no-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-272018qd-ubnd-ngay-25-thang-9-nam-2018-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-so-897qd-ubnd-ngay-10102022-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-xa-nong-thon-moi-kieu-mau-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-quy-dinh-noi-dung-ho-tro-mau-ho-so-trinh-tu-thu-tuc-lua-chon-du-an
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-ho-tro-kinh-phi-dong-bao-hiem-y-te-doi-voi-mot-so-nhom-doi-tuong-co-dang-ky-thuong-tru-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
thong-tu-quy-dinh-danh-muc-cac-linh-vuc-va-thoi-han-nguoi-co-chuc-vu-chuc-quyen-khong-duoc-thanh-lap-giu-chuc-danh-chuc-vu-quan-ly-dieu-hanh
quyet-dinh-442022qd-ubnd-ngay-2792022-cua-ubnd-tinh-ban-hanh-quy-dinh-trach-nhiem-cua-nguoi-dung-dau-va-tap-the-lanh-dao-co-quan-quan-ly-nha-nuoc-trong-cong-tac-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-co-quan-chuyen-mon-ve-xay-dung-thuoc-tham-quyen-ubnd-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-tw-va-ubnd-huyen-quan-thi-xathanh-pho-truc-thuoc-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-tw
thong-tu-bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-bo-truong-bo-tu-phap-ban-hanh-lien-tich-ban-hanh
thong-tu-so-062022tt-bvhttdl-ngay-2392022-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-quan-ly-van-hanh-va-su-dung-he-thong-quan-ly-van-ban-va-dieu-hanh-trong-cac-co-quan-nha-nuoc-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-bo-tai-nguyen-va-moi-truong
quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-uy-ban-dan-toc
quyet-dinh-phan-cap-tham-quyen-ban-hanh-tieu-chuan-dinh-muc-su-dung-may-moc-thiet-bi-chuyen-dung-chung-loai-so-luong-cua-cac-co-quan-don-vi-thuoc-pham-vi-quan-ly-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-ve-viec-ban-hanh-quy-che-lam-viec-cua-thuong-truc-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xv-nhiem-ky-2021-2026
vv-huong-ung-thuc-hien-ngay-phap-luat-viet-nam-nam-2022
thong-tu-quy-dinh-chuc-danh-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-thi-hoac-xet-thang-hang-bo-nhiem-va-xep-luong-vien-chuc-chuyen-nganh-luu-tru
nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2022
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-nuoi-trong-thuy-san-o-vung-chiem-trung-huyen-gia-vien
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xu-ly-chong-xoi-lo-bo-huu-song-vac-doan-tu-au-kim-dai-den-de-huu-day-xa-thuong-kiem-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-cong-trinh-phu-tro-phuc-vu-huan-luyen-dien-tap-va-bao-dam-hau-can-ky-thuat-cho-so-chi-huy-co-ban-hang-loi
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-trung-tam-chi-huy-huy-dong-nhan-luc-tau-thuyen-tham-gia-bao-ve-chu-quyen-bien-dao-va-cuu-ho-cuu-nan-bo-chi-huy-bo-doi-bien-phong-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-trung-tam-chi-huy-huy-dong-nhan-luc-tau-thuyen-tham-gia-bao-ve-chu-quyen-bien-dao-va-cuu-ho-cuu-nan-bo-chi-huy-bo-doi-bien-phong-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-trung-tam-chi-huy-huy-dong-nhan-luc-tau-thuyen-tham-gia-bao-ve-chu-quyen-bien-dao-va-cuu-ho-cuu-nan-bo-chi-huy-bo-doi-bien-phong-tinh-ninh-binh
bai-bo-quyet-dinh-so-122021qd-ubnd-ngay-1462021-va-quyet-dinh-so-492021qd-ubnd-ngay-01102021-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-hoi-dong-nhan-dan-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-trong-cac-linh-vuc-trong-tam-lien-nganh-can-to-chuc-thuc-hien-theo-doi-nam-2022
quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-bo-xay-dung
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-to-chuc-va-quan-ly-hoi-nghi-hoi-thao-quoc-te-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-dia-phuong-ve-chat-luong-nuoc-sach-su-dung-cho-muc-dich-sinh-hoat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-dinh-502022nd-cp-ngay-0282022-quy-dinh-nghi-huu-o-tuoi-cao-hon-voi-vien-chuc-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap
cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-ve-giao-thong-van-tai-het-hieu-luc-thi-hanh-06-thang-dau-nam-2022
nghi-quyet-ban-hanh-quy-dinh-quy-tac-tieu-chi-dinh-muc-phan-bo-von-ngan-sach-nha-nuoc-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2021-2025-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-de-an-xay-dung-nong-thon-moi-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025
nghi-quyet-bai-bo-mot-so-che-do-chinh-sach-dac-thu-trong-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-tien-thue-nha-cho-nguoi-lao-dong-co-quan-he-lao-dong-dang-o-thue-o-tro-lam-viec-trong-doanh-nghiep-hop-tac-xa-ho-kinh-doanh-co-dang-ky-kinh-doanh-ngoai-khu-cong-nghiep-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-quyet-so-232017nq-hdnd-ngay-0672017-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ve-chinh-sach-ho-tro-dang-vien-duoc-tang-huy-hieu-dang-thuoc-dang-bo-tinh-niinh-binh
quy-dinh-69-qdtw-ngay-0672022-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-ve-ky-luat-to-chuc-dang-dang-vien-vi-pham
nghi-dinh-so-462022nd-cp-ngay-1372022-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-132020nd-cp-ngay-21012020-cua-chinh-phu-huong-dan-chi-tiet-luat-chan-nuoi
quyet-dinh-202022qd-ubnd-ngay-0872022-cua-ubnd-tinh-ban-hanh-quy-che-thu-thap-cap-nhat-khai-thac-quan-ly-van-hanh-co-so-du-lieu-ve-gia-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
cong-van-so-136bcd-ngay-0872022-cua-ban-chi-dao-138nb-tinh-ninh-binh-vv-trien-khai-cac-hoat-dong-huong-ung-ngay-toan-dan-phong-chong-mua-ban-nguoi-307-nam-2022
quyet-dinh-phe-duyet-chuong-trinh-truyen-thong-phu-c-vu-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025
quyet-dinh-192022qd-ubnd-ngay-2962022-cua-ubnd-tinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quyet-dinh-so-152020qd-ubnd-ngay-2852020-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-ban-hanh-danh-muc-tai-san-mua-sam-tap-trung-va-phan-cong-don-vi-thuc-hien-mua-sam-tap-trung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-so-11-nqtw-ngay-2662022-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-ninh-binh-ve-phat-trien-ben-vung-vung-kinh-te-ven-bien-kim-son-giai-doan-2022-2030
nghi-quyet-so-11-nqtw-ngay-2662022-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-ninh-binh-ve-phat-trien-ben-vung-vung-kinh-te-ven-bien-kim-son-giai-doan-2022-2030
quyet-dinh-182022qd-ubnd-ngay-1762022-cua-ubnd-tinh-phan-cap-uy-quyen-quan-ly-nha-nuoc-ve-an-toan-thuc-pham-thuoc-trach-nhiem-quan-ly-cua-bo-cong-thuong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-phe-duyet-chien-luoc-phat-trien-nganh-cong-nghiep-hoa-chat-viet-nam-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2040
Luật Kinh doanh bảo hiểm
luat-kinh-doanh-bao-hiem
luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-so-huu-tri-tue
Luật điện ảnh
luat-dien-anh
Luật Thi đua khen thưởng
luat-thi-dua-khen-thuong
Luật cảnh sát cơ động
luat-canh-sat-co-dong
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-de-an-to-chuc-truyen-thong-chinh-sach-co-tac-dong-lon-den-xa-hoi-trong-qua-trinh-xay-dung-van-ban-quy-pham-phap-luat-giai-doan-2022-2027-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
vv-trien-khai-thuc-hien-cong-dien-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-viec-chap-hanh-quy-dinh-ve-phong-chong-tac-hai-cua-ruou-bia
vv-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-02ct-ttg-ngay-2642022-cua-thu-tuong-chinh-phu
vv-thuc-hien-chi-thi-05ct-ttg-ngay-1852022-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-bao-ve-rung-xu-ly-tinh-trang-pha-rung-lan-chiem-dat-rung-trai-phap-luat
ke-hoach-trien-khai-quyet-dinh-so-042022qd-ttg-ngay-18022022-cua-thu-tuong-chinh-phu-quy-dinh-tieu-chi-trinh-tu-thu-tuc-xet-cong-nhan-dat-chuan-do-thi-van-minh-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-che-quan-ly-va-khai-thac-hang-dong-vao-hoat-dong-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-322015qd-ubnd-ngay-24-thang-11-nam-2015-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh
thong-tu-quy-dinh-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-ve-tu-van-xay-dung-ap-dung-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015-vao-hoat-dong-cua-cac-co-quan-to-chuc-thuoc-he-thong-hanh-chinh-nha-nuoc
chi-thi-7ct-ttg-ngay-3052022-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-viec-tang-cuong-cong-tac-thong-ke-nha-nuoc
nghi-dinh-cua-chinh-phu-gian-han-thoi-gian-nop-thue-gia-tri-gia-tang-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-thue-thu-nhap-ca-nhan-va-tien-thue-dat-trong-nam-2022
vv-trien-khai-chuong-trinh-truyen-thong-phu-c-vu-chuong-trinh-mu-c-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2021-2025
nghi-dinh-ve-ho-tro-lai-suat-tu-ngan-sach-nha-nuoc-doi-voi-khoan-vay-cua-doanh-nghiep-hop-tac-xa-ho-kinh-doanh
quyet-dinh-quy-dinh-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-ve-khuyen-nong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
chi-thi-so-05ct-ttg-ngay-1852022-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-bao-ve-rung-xu-ly-tinh-trang-pha-rung-lan-chiem-dat-rung-trai-phap-luat
quyet-dinh-132022qd-ubnd-ngay-1252022-cua-ubnd-tinh-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-trong-cong-tac-ho-tro-khach-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-122022qd-ubnd-ngay-1052022-cua-rubnd-tinh-ban-hanh-quy-che-quan-ly-viec-su-dung-tai-lieu-luu-tru-tai-luu-tru-lich-su-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-102022qd-ubnd-ngay-2042022-cua-ubnd-tinh-ban-hanh-quy-dinh-co-che-thu-va-su-dung-muc-thu-dich-vu-tuyen-sinh-trong-cac-co-so-giao-duc-cong-lap-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
ke-hoach-thuc-hien-de-an-nang-cao-nang-luc-doi-ngu-hoa-giai-vien-o-co-so-giai-doan-2019-2022-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2022
quyet-dinh-092022qd-ubnd-ngay-1442022-cua-ubnd-tinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-tai-quy-dinh-ve-ung-xu-trong-hoat-dong-du-lich-va-khau-hieu-tuyen-truyen-hoat-dong-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-122016qd-ubnd-ngay-3752016-cua-ubnd-tinh-ninh-binh
vv-huong-dan-thuc-hien-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-hoa-giai-o-co-so-danh-gia-cong-nhan-cap-xa-dat-chuan-tiep-can-phap-luat-nam-2022
ke-hoach-so-64kh-ubnd-ngay-0142022-cua-ubnd-tinh-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-127nq-hdnd-ngay-10122021-cua-hdnd-tinh-ve-phat-trien-thanh-nien-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2030
nghi-quyet-so-112022nq-hdnd-ngay-3032022-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-quy-dinh-gia-dich-vu-xet-nghiem-sars-cov-2-trong-truong-hop-khong-thuoc-pham-vi-thanh-toan-cua-quy-bao-hiem-y-te-tai-cac-co-so-kham-benh-chua-benh-cua-nha-nuoc-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-so-082022nq-hdnd-ngay-3032022-cua-hdnd-tinh-sua-doi-bo-sung-bai-bo-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-cac-khoan-phi-le-phi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-352016nq-hdnd-ngay-14122015-cua-hdnd-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-so-320qd-ttg-ngay-0832022-cua-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh-bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-huyen-nong-thon-moi-quy-dinh-thi-xa-thanh-pho-truc-thuoc-cap-tinh-hoan-thanh-nhiem-vu-xay-dung-nong-thon-moi-va-bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-huyen-nong-thon-moi-nang-cao-giai-doan-2021-2025
quyet-dinh-so-319qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-xa-nong-thon-moi-kieu-mau-giai-doan-2021-2025
quyet-dinh-so-318qd-ttg-ngay-0832022-cua-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh-bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-xa-nong-thon-moi-va-bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-xa-nong-thon-moi-nang-cao-giai-doan-2021-2025
quyet-dinh-082022qd-ubnd-ngay-0732022-cua-ubnd-tinh-ve-viec-ban-hanh-quyet-dinh-quy-dinh-khoan-kinh-phi-su-dung-xe-o-to-phuc-vu-cong-tac-chung-khi-di-cong-tac-tai-co-quan-to-chuc-don-vi-doanh-nghiep-nha-nuoc-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-072022qd-ubnd-ngay-0432022-cua-ubnd-tinh-ban-hanh-quy-che-quan-ly-khai-thac-va-van-hanh-trung-tam-du-lieu-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-062022qd-ubnd-ngay-25022022-quy-dinh-he-so-dieu-chinh-gia-dat-nam-2022-de-xac-dinh-gia-dat-cu-the-tinh-thu-tien-su-dung-dat-tien-thue-dat-gia-khoi-diem-de-dau-gia-quyen-su-dung-dat-va-xac-dinh-so-loi-bat-hop-phap-do-viec-thuc-hien-hanh-vi-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-dat-dai-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-so-042022qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh-quy-dinh-tieu-chi-trinh-tu-thu-tuc-xet-cong-nhan-dat-chuan-do-thi-van-minh
quyet-dinh-052022qd-ubnd-ngyaf-28012022-ban-hanh-quy-dinh-ve-quan-ly-nguon-kinh-phi-bao-duong-sua-chua-tai-san-cong-va-tham-quyen-tham-dinh-tham-tra-phe-duyet-du-an-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-quyet-toan-cong-trinh-su-dung-nguon-kinh-phi-bao-duong-sua-chua-tai-san-cong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
ke-hoach-so-10kh-ubnd-ngay-19012022-trien-khai-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-hoa-giai-o-co-so-xay-dung-cap-xa-dat-chuan-tiep-can-phap-luat-nam-2022-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-032022qd-ubnd-ngay-18012022-ban-hanh-quy-dinh-ve-an-toan-phong-chay-va-chua-chay-doi-voi-nha-o-cua-ho-gia-dinh-ca-nhan-de-o-hoac-de-o-ket-hop-san-xuat-kinh-doanh-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-722021qd-ubnd-ngay-22122021-ban-hanh-quy-dinh-bo-nhiem-bo-nhiem-lai-gioi-thieu-ung-cu-luan-chuyen-dieu-dong-biet-phai-tu-chuc-thoi-giu-chuc-vu-mien-nhiem-bai-nhiem-doi-voi-can-bo-cong-chuc-giu-chuc-vu-lanh-dao-quan-ly-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-vien-chuc-quan-ly-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap-va-chu-tich-cong-ty-do-nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-le-tu-hang-iii-tro-xuong-kiem-soat-vien-tai-doanh-nghiep-do-nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-le-thuoc-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-732021qd-ubnd-ngay-22122022-quy-dinh-dieu-kien-tieu-chi-quy-mo-ty-le-ve-dien-tich-dat-de-tach-thanh-du-an-doc-lap-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-672021qd-ubnd-ngay-17122021-sua-doi-bo-sung-dieu-14-cua-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-boi-thuongho-tro-va-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-262014qd-ubnd-ngay-1992014-cua-ubnd-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-1292021nq-hdnd-ban-hanh-quy-dinh-mot-so-che-do-chinh-sach-doi-voi-huan-luyen-vien-van-dong-vien-the-thao-va-nguoi-phuc-vu-huan-luyen-vien-van-dong-vien-the-thao-cua-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-1092021nq-hdnd-ban-hanh-quy-che-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-1322021nq-hdnd-ban-hanh-quy-dinh-noi-dung-muc-chi-chuan-bi-to-chuc-va-tham-du-cac-ky-thi-cuoc-thi-hoi-thi-trong-linh-vuc-giao-duc-dao-tao-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-1332021nq-hdnd-ban-hanh-quy-dinh-noi-dung-muc-chi-kinh-phi-tap-huan-boi-duong-giao-vien-va-can-bo-quan-ly-co-so-giao-duc-de-thuc-hien-chuong-trinh-moi-sach-giao-khoa-moi-giao-duc-pho-thong
nghi-quyet-1132021nq-hdnd-ban-hanh-quy-dinh-dinh-muc-phan-bo-du-toan-chi-thuong-xuyen-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2022
nghi-quyet-1252021nq-hdnd-quy-dinh-ve-dieu-kien-dien-tich-nha-o-toi-thieu-de-duoc-dang-ky-thuong-tru-tai-cho-o-hop-phap-do-thue-muon-o-nho-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-1302021nq-hdnd-ban-hanh-quy-dinh-muc-chuan-tro-giup-xa-hoi-muc-tro-giup-xa-hoi-va-ho-tro-mot-so-doi-tuong-co-hoan-canh-kho-khan-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-chua-duoc-quy-dinh-tai-nghi-dinh-so-202021nd-cp-ngay-1532021-cua-chinh-phu
nghi-quyet-1232021nq-hdnd-ho-tro-dang-ky-bao-ho-phat-trien-tai-san-tri-tue-trien-khai-he-thong-truy-xuat-nguon-goc-san-pham-hang-hoa-dich-vu-cho-cac-to-chuc-ca-nhan-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-den-nam-2025
nghi-quyet-1222021nq-hdnd-ve-quy-dinh-gia-dich-vu-xet-nghiem-sars-cov-2-trong-truong-hop-khong-thuoc-pham-vi-thanh-toan-cua-quy-bao-hiem-y-te-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-1312021nq-hdnd-ngay-10122021-thong-qua-co-che-thu-va-su-dung-muc-thu-dich-vu-tuyen-sinh-trong-cac-co-so-giao-duc-cong-lap-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-1342021nq-hdnd-ve-viec-sua-doi-khoan-2-dieu-1-nghi-quyet-so-412021nq-hdnd-ngay-2972021-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-quy-dinh-muc-hoc-phi-doi-voi-giao-duc-mam-non-giao-duc-pho-thong-va-giao-duc-thuong-xuyen-tu-nam-hoc-2021-2022-cua-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-1242021nq-hdnd-ngay-10122021-quy-dinh-viec-xu-ly-cac-co-so-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-khong-bao-dam-yeu-cau-ve-phong-chay-va-chua-chay-duoc-dua-vao-su-dung-truoc-ngay-luat-phong-chay-va-chua-chay-ngay-2962001-co-hieu-luc
nghi-quyet-1082021nq-hdnd-ngay-10122021-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-mot-so-che-do-dinh-muc-chi-tieu-tai-chinh-phuc-vu-hoat-dong-hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-so-127nq-hdnd-ngay-10122021-cua-hdnd-tinh-ve-phat-trien-thanh-nien-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2030
nghi-quyet-so-127nq-hdnd-ngay-10122021-cua-hdnd-tinh-ve-phat-trien-thanh-nien-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2030
quyet-dinh-652021qd-ubnd-ngay-06122022-sua-doi-bo-sung-don-gia-cay-trong-tai-phu-luc-so-03-bang-don-gia-cay-trong-vat-nuoi-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-022015qd-ubnd-ngay-30012015-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-don-gia-xay-moi-nha-cua-vat-kien-truc-va-noi-that-cay-trong-vat-nuoi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
ke-hoach-so-200kh-ubnd-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-09-nqtu-ve-giam-ngheo-ben-vung-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025
quyet-dinh-592021qd-ubnd-ngay-26112021-phan-cong-phan-cap-tham-quyen-kiem-tra-cong-tac-nghiem-thu-cong-trinh-xay-dung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-582021qd-ubnd-ngay-25112021-ve-viec-ban-hanh-quy-che-lam-viec-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-nhiem-ky-2021-2026
quyet-dinh-572021qd-ubnd-ngay-18112021-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-ve-tham-dinh-an-toan-giao-thong-duong-bo-thuoc-tham-quyen-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-022020qd-ubnd-ngay-01-thang-01-nam-2020-cua-ubnd-tinh-ninh-binh
thong-tu-so-092021tt-btp-ve-huong-dan-thi-hanh-quyet-dinh-so-252021qd-ttg-ngay-2272021-cua-thu-tuong-chinh-phu-quy-dinh-ve-xa-phuong-thi-tran-dat-chuan-tiep-can-phap-luat
ke-hoach-so-179kh-ubnd-ngay-29102021-cua-ubnd-tinh-ve-trien-thuc-hien-quyet-dinh-so-252021qd-ttg-ngay-2272021-cua-thu-tuong-chinh-phu-quy-dinh-ve-xa-phuong-thi-tran-dat-chuan-tiep-can-phap-luat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-522021qd-ubnd-ngay-28102021-ban-hanh-quy-che-tuyen-dung-cong-chuc-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-512021qd-ubnd-ngay-26102021-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-quan-ly-nha-nuoc-doi-voi-cac-khu-cong-nghiep-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
vv-trien-khai-thuc-hien-cac-bien-phap-tam-thoi-thich-ung-an-toan-linh-hoat-kiem-soat-hieu-qua-dich-covid-19
quyet-dinh-so-1719qd-ttg-ngay-14102021-cua-thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui
nghi-quyet-so-128nq-cp-quy-dinh-tam-thoi-thich-ung-an-toan-linh-hoat-kiem-soat-hieu-qua-dich-covid-19-
nghi-quyet-942021nq-hdnd-ban-hanh-quy-dinh-phan-cap-nguon-thu-nhiem-vu-chi-va-ty-le-phan-tram-phan-chia-cac-khoan-thu-giua-ngan-sach-cac-cap-chinh-quyen-dia-phuong-tinh-ninh-binh
nghi-dinh-so-812021nd-cp-ngay-2782021-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-co-che-thu-quan-ly-hoc-phi-doi-voi-co-so-giao-duc-thuoc-he-thong-giao-duc-quoc-dan-va-chinh-sach-mien-giam-hoc-phi-ho-tro-chi-phi-hoc-tap-gia-dich-vu-trong-linh-vuc-giao-duc-dao-tao
vv-huong-ung-thuc-hien-ngay-phap-luat-viet-nam-nam-2021
vv-trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-212021qd-ttg-ngay-2162021-cua-thu-tuong-chinh-phu-quy-dinh-ve-thanh-phan-va-nhiem-vu-quyen-han-cua-hoi-dong-phoi-hop-pho-bien-giao-duc-phap-luat
quyet-dinh-412021qd-ubnd-ngay-1682021-ve-viec-ban-hanh-quy-che-quan-ly-kien-truc-do-thi-ninh-binh-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-392021qd-ubnd-ngay-0282021-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-quan-ly-nha-nuoc-trong-cong-tac-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-422021nq-hdnd-ve-viec-tiep-tuc-thuc-hien-nghi-quyet-so-322018nq-hdnd-ngay-12122018-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-thong-qua-gia-san-pham-dich-vu-cong-ich-thuy-loi-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh-giai-doan-2018-2020-den-het-nam-2021
nghi-quyet-462021nq-hdnd-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-doi-voi-nguoi-lao-dong-khong-co-giao-ket-hop-dong-lao-dong-gap-kho-khan-do-anh-huong-cua-dai-dich-covid-19-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-theo-quy-dinh-tai-khoan-12-muc-ii-nghi-quyet-so-68nq-cp-ngay-01-thang-7-nam-2021-cua-chinh-phu
nghi-quyet-472021nq-hdnd-ngay-2972021-quy-dinh-che-do-ho-tro-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-lam-viec-tai-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tinh-va-bo-phan-mot-cua-cap-huyen-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-so-452021nq-hdnd-ngay-2972021-sua-doi-bo-sung-dieu-1-nghi-quyet-so-242021nq-hdnd-ngay-2562021-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-quy-dinh-mot-so-che-do-chinh-sach-dac-thu-trong-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-412021nq-hdnd-ngay-2972021-quy-dinh-muc-hoc-phi-doi-voi-giao-duc-mam-non-giao-duc-pho-thong-va-giao-duc-thuong-xuyen-tu-nam-hoc-2021-2022-cua-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-402021nq-hdnd-ngay-2972021-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-doi-voi-co-so-mam-non-doc-lap-dan-lap-tu-thuc-tre-em-mam-non-giao-vien-mam-non-thuoc-loai-hinh-dan-lap-tu-thuc-o-dia-ban-co-khu-cong-nghiep-cua-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-so-392021nq-hdnd-ngay-2972021-quy-dinh-cac-khoan-dich-vu-phuc-vu-ho-tro-hoat-dong-giao-duc-ngoai-hoc-phi-trong-co-so-giao-duc-mam-non-va-co-so-giao-duc-pho-thong-cong-lap-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-372021nq-hdnd-ngay-2972021-quy-dinh-chinh-sach-khuyen-khich-tai-nang-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-quy-dinh-ve-xa-phuong-thi-tran-dat-chuan-tiep-can-phap-luat
nghi-quyet-242021nq-hdnd-ngay-2562021-quy-dinh-mot-so-che-do-chinh-sach-dac-thu-trong-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-quy-dinh-ve-thanh-phan-va-nhiem-vu-quyen-han-cua-hoi-dong-phoi-hop-pho-bien-giao-duc-phap-luat
nghi-quyet-112021nq-hdnd-ngay-2232021-ve-viec-quy-dinh-mot-so-che-do-chinh-sach-doi-voi-luc-luong-dan-quan-tinh-ninh-binh
ve-viec-phe-duyet-de-an-binh-chon-ton-vinh-ca-nhan-tieu-bieu-trong-xay-dung-va-thuc-hien-phap-luat-guong-sang-phap-luat
nghi-quyet-062021qd-ubnd-ngay-23022021-ve-viec-quy-dinh-noi-dung-chi-muc-chi-thoi-gian-huong-che-do-boi-duong-phuc-vu-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-bau-cu-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-tinh-ninh-binh-nhiem-ky-2021-2026
nghi-quyet-092021nq-hdnd-ngay-23022021-ve-viec-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-dat-nong-nghiep-cung-thua-voi-dat-o-nhung-khong-duoc-xac-dinh-la-dat-o-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-de-thuc-hien-du-an-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-022021qd-ubnd-ve-viec-quy-dinh-so-luong-pho-giam-doc-cua-cac-co-quan-chuyen-mon-thuoc-uy-ban-nhan-dan-tinh
quyet-dinh-012021qd-ubnd-ban-hanh-bang-gia-tinh-thue-tai-nguyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-doi-voi-can-bo-cong-chuc-cap-xa-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-o-thon-to-dan-pho-doi-du-do-bo-tri-sap-xep-theo-nghi-dinh-so-342019nd-cp-do-sap-xep-lai-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-chinh-sach-ho-tro-doi-voi-truong-cong-an-pho-truong-cong-an-cong-an-vien-thuong-truc-doi-du-do-bo-tri-cong-an-chinh-quy-ve-xa-thi-tran-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-chuc-danh-so-luong-muc-phu-cap-doi-voi-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-o-thon-to-dan-pho-chuc-danh-so-luong-muc-boi-duong-doi-voi-nguoi-truc-tiep-tham-gia-cong-viec-cua-thon-to-dan-pho-muc-khoan-kinh-phi-hoat-dong-cua-cac-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-o-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-bien-che-cong-chuc-trong-co-quan-cua-hoi-dong-nhan-dan-uy-ban-nhan-dan-cap-tinh-cap-huyen-va-phe-duyet-tong-so-luong-nguoi-lam-viec-huong-luong-tu-ngan-sach-nha-nuoc-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap-tu-bao-dam-mot-phan-chi-thuong-xuyen-don-vi-su-nghiep-cong-lap-do-ngan-sach-nha-nuoc-bao-dam-chi-thuong-xuyen-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh-nam-2021
nghi-quyet-ve-viec-phe-duyet-de-an-so-14da-ubnd-ngay-26-thang-11-nam-2020-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ve-viec-pho-bien-giao-duc-phap-luat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025
nghi-quyet-ve-vie-c-thong-qua-do-an-quy-hoach-chung-xay-dung-khu-du-lich-kenh-ga-van-trinh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-duong-giao-thong-doi-ngoai-duong-vao-cum-cong-nghiep-cau-yen-phuong-ninh-phong-thanh-pho-ninh-binh
nghi-quyet-ve-vie-c-tiep-tuc-thuc-hien-mot-so-chinh-sach-quy-dinh-tai-khoan-1-dieu-1-nghi-quyet-so-392018nq-hdnd-ngay-12-tha-ng-12-nam-2018-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-kinh-te-nong-nghiep-theo-huong-san-xuat-hang-hoa-ung-dung-cong-nghe-cao-hinh-thuc-to-chuc-san-xuat-tien-tien-ben-vung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2019-2020-den-het-nam-2021
nghi-quyet-ve-vie-c-tie-p-tu-c-thu-c-hie-n-nghi-quye-t-so-072018nq-hdnd-nga-y-17-tha-ng-4-nam-2018-cu-a-ho-i-do-ng-nhan-dan-ti-nh-ninh-bi-nh-ve-vie-c-su-a-do-i-bo-sung-mo-t-so-die-u-cu-a-nghi-quye-t-so-042017nq-hdnd-nga-y-15-tha-ng-3-nam-2017-cu-a-ho-i-do-ng-nhan-dan-ti-nh-quy-di-nh-mo-t-so-chi-nh-sa-ch-xay-du-ng-nong-thon-mo-i-a-p-du-ng-cho-xa-ninh-nhat-ninh-tien-ninh-phuc-de-cac-xa-xay-dung-dat-tieu-chi-tro-thanh-phuong-thuoc-thanh-pho-ninh-binh-giai-doan-2017-2020
nghi-quyet-ve-viec-tiep-tuc-thuc-hien-chinh-sach-ap-dung-cho-huyen-yen-mo-tai-khoan-1-dieu-1-nghi-quyet-so-552019nq-hdnd-ngay-06-thang-12-nam-2019-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ve-viec-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-ap-dung-cho-huyen-yen-mo
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-mu-c-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2021
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2021
nghi-quyet-ve-viec-sua-doi-khoan-2-dieu-12-va-dieu-13-tai-quy-dinh-phan-cap-nguon-thu-nhiem-vu-chi-va-ty-le-phan-tram-phan-chia-cac-khoan-thu-giua-ngan-sach-cac-cap-chinh-quyen-dia-phuong-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-342016nq-hdnd-ngay-14-thang-12-nam-2016-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-ke-hoach-von-dau-tu-cong-trung-han-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2020-va-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2019-duoc-phep-keo-dai-thoi-gian-thuc-hien-va-giai-ngan-sang-nam-2020-dot-2
nghi-quyet-ve-ke-hoach-tai-chinh-05-nam-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025
nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-5-nam-giai-doan-2021-2025-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-phan-bo-du-toan-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2021
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-du-toan-thu-ngan-sach-nha-nuoc-tren-dia-ban-thu-chi-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2021
nghi-quyet-ve-viec-phe-chuan-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-tinh-ninh-binh-nam-2019
nghi-quyet-ve-viec-tiep-tuc-thuc-hien-nghi-quyet-so-362016nq-hdnd-ngay-14122016-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ve-quy-dinh-mot-so-che-do-chinh-sach-va-cac-dieu-kien-bao-dam-hoat-dong-cua-hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-tinh-ninh-binh-nhiem-ky-2016-2021
nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2021-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-chuc-vu-pho-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
nghi-quyet-ve-viec-mien-nhiem-chuc-vu-pho-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-chuc-vu-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
quyet-dinh-302020qd-ubnd-ve-viec-phan-cap-thu-phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-nuoc-thai-cong-nghiep-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-312020qd-ubnd-ban-hanh-quy-che-trach-nhiem-va-quan-he-phoi-hop-trong-cong-tac-dau-tranh-phong-chong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-va-hang-gia-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
Luật bảo vệ môi trường
luat-bao-ve-moi-truong
quyet-dinh-292020qd-ubnd-ban-hanh-quy-dinh-ve-viec-quan-ly-hoat-dong-cua-xe-o-to-van-tai-trung-chuyen-hanh-khach-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
Luật thoả thuận Quốc tế
luat-thoa-thuan-quoc-te
luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh
Luật Cư trú
luat-cu-tru
Luật biên phòng Việt Nam
luat-bien-phong-viet-nam
quyet-dinh-282020qd-ubnd-ban-hanh-quy-che-quan-ly-van-hanh-va-su-dung-he-thong-thu-dien-tu-cong-vu-trong-cac-co-quan-nha-nuoc-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-272020qd-ubnd-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-lap-phe-duyet-va-to-chuc-thuc-hien-ke-hoach-bao-tri-cong-trinh-duong-bo-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-262020qd-ubnd-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-tuan-duong-tuan-kiem-de-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-ke-hoach-huong-ung-ngay-phap-luat-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-nam-2020-cua-bo-tu-phap
nghi-quyet-ve-viec-mien-nhiem-chuc-vu-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
quyet-dinh-252020qd-ubnd-quy-dinh-so-luong-can-bo-cong-chuc-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-242020qd-ubnd-quy-dinh-gia-dich-vu-thoat-nuoc-va-xu-ly-nuoc-thai-doi-voi-he-thong-thoat-nuoc-duoc-dau-tu-tu-ngan-sach-nha-nuoc-tren-dia-ban-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-222020qd-ubnd-quy-dinh-gia-toi-da-doi-voi-dich-vu-thu-gom-van-chuyen-rac-thai-sinh-hoat-su-dung-nguon-von-ngan-sach-nha-nuoc-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-sua-doi-mot-so-tieu-chi-trong-bo-tieu-chi-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-kieu-mau-tinh-ninh-binh-giai-doan-2019-2020-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-172019qd-ubnd-ngay-1452019-cua-ubnd-tinh
quyet-dinh-212020qd-ubnd-ban-hanh-quy-dinh-ve-muc-do-khoi-phuc-lai-tinh-trang-ban-dau-cua-dat-doi-voi-tung-loai-vi-pham-quy-dinh-tai-nghi-dinh-so-912019nd-cp-ngay-19112019-cua-chinh-phu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-202020qd-ubnd-quy-dinh-tai-san-co-gia-tri-lon-su-dung-vao-muc-dich-kinh-doanh-cho-thue-tai-cac-don-vi-su-nghiep-cong-lap-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh
vv-thuc-hien-ket-luan-so-80-kltw-ngay-2062020-cua-ban-bi-thu
vv-pho-bien-cac-luat-nghi-quyet-duoc-quoc-hoi-khoa-xiv-thong-qua-tai-ky-hop-thu-9
nghi-dinh-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-bo-tro-tu-phap-hanh-chinh-tu-phap-hon-nhan-va-gia-dinh-thi-hanh-an-dan-su-pha-san-doanh-nghiep-hop-tac-xa
ke-hoach-thuc-hien-de-an-tang-cuong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-giai-doan-2019-2021-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2020
Luật Thanh niên
luat-thanh-nien
quyet-dinh-172020qd-ubnd-sua-doi-khoan-3-dieu-1-quyet-dinh-so-162017qd-ubnd-ngay-1662017-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-sua-doi-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-boi-thuong-ho-tro-va-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-262014qd-ubnd-ngay-1992014-cua-ubnd-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-162020qd-ubnd-ban-hanh-bo-don-gia-san-pham-xay-dung-co-so-du-lieu-dat-dai-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
huong-dan-tiep-tuc-tang-cuong-pho-bien-giao-duc-phap-luat-ve-phong-chong-dich-benh-covid-19
quyet-dinh-122020qd-ubnd-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-trong-cong-tac-thanh-tra-kiem-tra-giam-sat-hoat-dong-kinh-doanh-theo-phuong-thuc-da-cap-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-112020qd-ubnd-quy-dinh-he-so-dieu-chinh-gia-dat-nam-2020-de-xac-dinh-gia-dat-cu-the-tinh-tien-su-dung-dat-tien-thue-dat-gia-khoi-diem-de-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
ke-hoach-thuc-hien-de-an-tang-cuong-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-tai-mot-so-dia-ban-trong-diem-ve-vi-pham-phap-luat-giai-doan-2012-2016-den-nam-2021-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2020
quyet-dinh-102020qd-ubnd-ban-hanh-quy-che-tiep-nhan-xu-ly-phat-hanh-va-quan-ly-van-ban-dien-tu-trong-hoat-dong-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh-tren-truc-lien-thong-van-ban
thuc-hien-de-an-tang-cuong-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-nham-nang-cao-y-thuc-phap-luat-cho-thanh-thieu-nien-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2020
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-bo-tieu-chi-danh-gia-hieu-qua-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
ke-hoach-thuc-hien-de-an-nang-cao-nang-luc-doi-ngu-hoa-giai-vien-o-co-so-giai-doan-2019-2022-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2020
vv-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-benh-covid-19-trong-tinh-hinh-moi
quyet-dinh-092020qd-ubnd-quy-dinh-tieu-chuan-dinh-muc-xe-o-to-chuyen-dung-tru-xe-o-to-chuyen-dung-cua-cac-don-vi-thuoc-so-y-te-trang-bi-cho-cac-co-quan-to-chuc-don-vi-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh
nghi-dinh-so-302020nd-cp-ngay-0532020-cua-chinh-phu-ve-cong-tac-van-thu
quyet-dinh-082020qd-ubnd-quy-dinh-bang-gia-tinh-le-phi-truoc-ba-doi-voi-nha-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-062020qd-ubnd-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-quan-ly-nha-nuoc-ve-hoat-dong-hoa-chat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
huong-dan-tang-cuong-to-chuc-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-ve-cac-van-de-du-luan-xa-hoi-quan-tam
quyet-dinh-052020qd-ubnd-bai-bo-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-quan-ly-day-them-hoc-them-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-212012qd-ubnd-ngay-1992012-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-va-bai-bo-quyet-dinh-so-082014qd-ubnd-ngay-2832014-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-quan-ly-ve-day-them-hoc-them-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-212012qd-ubnd-ngay-1992012-cua-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-042020qd-ubnd-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quyet-dinh-so-1348qd-ubnd-ngay-0762007-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ve-viec-doi-ten-va-bo-sung-nhiem-vu-cho-trung-tam-tro-giup-phap-ly-cho-nguoi-ngheo-va-doi-tuong-chinh-sach-thanh-trung-tam-tro-giup-phap-ly-nha-nuoc-tinh-ninh-binh-va-bai-bo-quyet-dinh-so-9002008qd-ubnd-ngay-0652008-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-quy-che-ve-to-chuc-va-hoat-dong-cua-trung-tam-tro-giup-phap-ly-nha-nuoc-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-032020qd-ubnd-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-dia-phuong-ve-moi-truong
ke-hoach-hoat-dong-cua-hoi-dong-phoi-hop-pho-bien-giao-duc-phap-luat-tinh-nam-2020
huong-dan-tuyen-truyen-pho-bien-cac-luat-nghi-quyet-duoc-thong-qua-tai-ky-hop-thu-8-quoc-hoi-khoa-xiv-nghi-quyet-duoc-hdnd-tinh-thong-qua-tai-ky-hop-thu-15-va-tang-cuong-pbgdpl-dip-tet-canh-ty
ke-hoach-trien-khai-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-hoa-giai-o-co-so-xay-dung-cap-xa-dat-chuan-tiep-can-phap-luat-nam-2020-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc
luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-to-chuc-chinh-phu-va-luat-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong
luat-xuat-canh-nhap-canh-cua-cong-dan-viet-nam
Bộ luật lao động
bo-luat-lao-dong
ke-hoach-thuc-hien-de-an-tang-cuong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-giai-doan-2019-2021-tren-dia-ban-tinh
ke-hoach-thuc-hien-de-an-nang-cao-nang-luc-doi-ngu-hoa-giai-vien-o-co-so-giai-doan-2019-2022-tren-dia-ban-tinh
quyet-dinh-ban-hanh-bo-tieu-chi-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-kieu-mau-tinh-ninh-binh-giai-doan-2019-2020
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-hoi-dong-phoi-hop-pho-bien-giao-duc-phap-luat-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-xay-dung-xa-phuong-thi-tran-dat-chuan-tiep-can-phap-luat
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-dieu-kien-trinh-tu-thu-tuc-ho-so-xet-cong-nhan-va-cong-bo-dia-phuong-dat-chuan-nong-thon-moi-dia-phuong-hoan-thanh-nhiem-vu-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2016-2020
thong-tu-quy-dinh-ve-bao-cao-vien-phap-luat-tuyen-truyen-vien-phap-luat
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-tieu-chi-huyen-nong-thon-moi-va-quy-dinh-thi-xa-thanh-pho-truc-thuoc-cap-tinh-hoan-thanh-nhiem-vu-xay-dung-nong-thon-moi
de-an-ve-pho-bien-giao-duc-phap-luat-giai-doan-2016-2020
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-hoa-giai-o-co-so
Luật hòa giải ở cơ sở
luat-hoa-giai-o-co-so
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-pho-bien-giao-duc-phap-luat
luat-pho-bien-giao-duc-phap-luat