TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ bảy, 25/05/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"
Cơ cấu tổ chức

I. Lãnh đạo Sở Tư pháp

II. Khối Hành chính

     1. Văn phòng Sở (Số điện thoại: 02293.873.975)

     2. Thanh Tra Sở (Số điện thoại: 02293.897.451)

     3. Phòng Hành chính - Bổ trợ tư pháp (Số điện thoại: 0911.189.586)

     4. Phòng Văn bản - Quản lý xử lý vi phạm hành chính. (Số điện thoại: 02293.897.028)

     5. Phòng Phổ biến - Giáo dục pháp luật (Số điện thoại: 02293.872.544)

III. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

     1. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình (Số điện thoại: 02293.899.086)

     2. Trung  tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình (Số điện thoại: 02293.896.908)

     3. Phòng Công chứng Số 1 (Số điện thoại: 02293.880.365)