TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ bảy, 25/05/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp

Thứ tư, 13/03/2024

Ngày 17/01/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 38/UBND-VP3 về việc triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp, theo đó UBND tỉnh giao: Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và quy định của pháp luật; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu tại Văn bản số 267/BNN-VPĐP ngày 09/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.