TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ bảy, 20/07/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 và tiêu chí quận, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc tiêu chí quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh

Thứ năm, 18/08/2022

Ngày 15/8/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1723/QĐ-BTP (Quyết định) hướng dẫn tiêu chíhuyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 và tiêu chí quận, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc tiêu chí quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh.

Nội dung cơ bản của Quyết định

1. Hướng dẫn tiêu chí huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Tiêu chí 9.6 tại Phụ lục I của Quyết định số 320/QĐ-TTg và Tiêu chí 9.4 tại Phụ lục II của Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg)

Tiêu chí huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh (sau đây gội chung là cấp huyện) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gồm có 05 chỉ tiêu: Ban hành các văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành pháp luật trên địa bàn; Công khai, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ, đúng quy định pháp luật về tiếp cận thông tin; Ban hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hàng năm đúng quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và hướng dẫn của cơ quan cấp trên; Tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo đúng quy định pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định về giải quyết thủ tục hành chính. Ngoài ra Quyết định cũng có phụ lục kèm theo để hướng dẫn điểm số, cách tính điểm của tiêu chí và các tài liệu đánh giá.

Hướng dẫn cụ thể cấp huyện được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật khi có đủ các điều kiện: Có 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Tổng số điểm của các chỉ tiêu đạt từ 90 điểm trở lên; Tổng số điểm của từng chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên; Trong năm đánh giá, không có cán bộ, côgn chức là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền cấp huyện bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Hướng dẫn tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 (tiêu chí 16 tại phụ lục II của Quyết định số 318/QĐ-TTg) gồm có các nội dung: Mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận; Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hoà giải ở cơ sở được hoà giải thành; Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu. Các nội dung đều được hướng dẫn chi tiết, cụ thể tại Quyết định.

Căn cứ Hướng dẫn này, Sở Tư pháp tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả tại địa phương.

File đính kèm: Quyết định số 1723/QĐ-BTP./.

                                                                                                        Hằng Nga