TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ năm, 25/07/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã, phường chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 24/02/2023

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/7/2021 quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg; trên cơ sở kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 của các địa phương, Sở Tư pháp thông báo danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã, phường chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, như sau:

1. Danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 (139/143 đơn vị, đạt 97,2%) (Phụ lục I kèm theo).

2. Danh sách các xã, phường chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 (04/143 đơn vị, chiếm 2.8%) (Phụ lục II kèm theo).

Sở Tư pháp đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 và những năm tiếp theo; chỉ đạo các xã, phường chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tiếp tục phấn đấu xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định./.

T.H