TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 28/02/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Hưởng ứng Ngày Pháp Luật Việt Nam, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

Thứ ba, 10/10/2023

Vừa qua Hội đống phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ( HĐPHPBGDPL) đã có văn bản gửi các Sở,ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố để chỉ đạo việc lựa chọn hình thức và khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày pháp luật Việt Nam với những hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc nền pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo đó, Hội đống Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương bám sát các định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong công  tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 27- NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây  dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai  đoạn mới; các văn bản về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), trọng  tâm là Luật PBGDPL, Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về  việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp  hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

Quán triệt đầy đủ, sâu rộng về các định hướng triển khai Ngày Pháp luật theo ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm  Minh Chính tại lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022. Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, nâng cao  nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh,  sinh viên và các tầng lớp Nhân dân. Việc tổ chức các hoạt động cần thiết thực, gắn với hoạt động cụ thể trong  xây dựng, tổ chức thi hành và bảo vệ pháp luật theo định hướng lấy người dân làm  trung tâm, hướng về cơ sở. 

Ðẩy mạnh phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó tập trung phổ biến chính sách, pháp  luật, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua; các quy định có liên quan  trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh  nghiệp; các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc mục đích, ý nghĩa của  Ngày Pháp luật Việt Nam, xuyên tạc nội dung các Luật đang có hiệu lực thi hành và  trong quá trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến đối với các dự án Luật, nhất là những  dự án Luật có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống Nhân dân như Luật Đất đai (sửa đổi);  Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi)… 

 Gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tổng kết 10 năm triển khai  thi hành Hiến pháp năm 2013, tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và Hội thi Hoà giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV. Truyền thông, thông tin, phản ánh, tôn vinh gương người tốt việc tốt, điển  hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; xây dựng và thực hiện các mô hình  PBGDPL hiệu quả. 

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động lựa chọn hình thức  hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp; chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến pháp luật.Tổ chức hội nghị triển khai học tập, quán triệt văn bản pháp luật;  lồng ghép việc phổ biến văn bản pháp luật với việc tổ chức nội dung sinh hoạt  khác ở cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức mít tinh, hội thảo, tọa đàm, giao lưu,  trao đổi thảo luận về các nội dung pháp luật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu  động; tổ chức các hình thức thi tìm hiểu pháp luật (trực tuyến, sân khấu hóa); biên soạn, cấp phát tài liệu pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn  phí cho người dân ở cơ sở, các đối tượng đặc thù theo quy định. 

Đẩy mạnh các hình thức truyền thông trực quan sinh động tại địa phương như treo, đặt pa-nô, áp phích, băng rôn, cờ phướn tại trụ sở các cơ quan, đơn vị  hành chính, các trường học, địa điểm công cộng; tổ chức diễu hành  trên các tuyến đường phố chính, các khu trung tâm; tổ chức triển lãm tranh, hình  ảnh, tài liệu về Ngày Pháp luật Việt Nam, các kết quả, thành tích đáng khích lệ về  xây dựng và thực hiện pháp luật. Kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân, tổ chức tích cực tham gia  hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam; các cá nhân tích cực trong tham gia tuyên  truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu  quả phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ  quan, đơn vị. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên  truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức thường  xuyên, liên tục, tập trung vào 02 tháng (tháng 10, 11/2023),  cao điểm từ ngày 01/11 đến 09/11/2023 với những hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc nền pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực; tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

P.T