TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ hai, 22/07/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Thứ năm, 18/01/2024

Thực hiện Kế hoạch số 710/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ ngày 14/4/2023 của Ban Chỉ đạo trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; trong năm 2023, Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh đã quán triệt, triển khai Cuộc vận động trên địa bàn toàn tỉnh và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người tiêu dùng, phát huy lòng yêu nước, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động các cấp đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời các chính sách, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân đảm bảo hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Các cơ quan quản lý nhà nước có nhiều hoạt động hiệu quả trong việc vận động ưu tiên dùng hàng Việt, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng. Cuộc vận động được triển khai thường xuyên, đi vào nền nếp, tạo được sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Thông qua các hội chợ và phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, các khu Công nghiệp, cụm Công nghiệp giúp người tiêu dùng có cơ hội tìm hiểu, nhận biết các mặt hàng sản xuất trong nước, trong tỉnh và các sản phẩm địa phương. Các doanh nghiệp được tạo điều kiện môi trường kinh doanh thuận lợi, kích thích việc phát triển sản xuất kinh doanh; thực hiện nghĩa vụ đóng góp an sinh xã hội; đồng thời, khẳng định vai trò, trách nhiệm và năng lực sản xuất kinh doanh của mình thông qua chất lượng, uy tín thương hiệu của sản phẩm, từ đó tạo ra nhiều sản phẩm của doanh nghiệp trong nước, trong tỉnh ngày càng có chất lượng tốt hơn, giá cả phù hợp hơn.

Bên cạnh các kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc vận động ở một số đơn vị, địa phương, nhất là những khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn chưa thường xuyên; Việc thực hiện Cuộc vận động ở một số đơn vị, địa phương vẫn mang tính hình thức, hoạt động mang tính riêng lẻ, độc lập của từng ngành; chưa gắn kết và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị…

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động trong thời gian tới, ngày 16/01/2024, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 58/UBND-VP5, theo đó, UBND tỉnh giao: Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ để chủ động triển khai, thực hiện Cuộc vận động; Cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết xử lý những sai phạm trong việc sản xuất, kinh doanh hàng hoá dịch vụ như: Vi phạm hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, nhất là thuốc chữa bệnh, sản phẩm y tế, mỹ phẩm, thực phẩm; Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

T.H