TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ năm, 18/07/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện công tác thi hành án hình sự và tái hoà nhập cộng đồng

Thứ năm, 18/01/2024

Để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh, ngày 16/01/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 35/UBND-VP7. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 20/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng; xác định công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại đia phương nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội và nhân dân, từng bước xóa bỏ định kiến, kỳ thị và tăng cường quan tâm giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; kịp thời tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những mô hình, cá nhân điển hình trong công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng trở thành người có ích cho xã hội.

2. Nghiên cứu, tham gia góp ý nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật trong công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. Rà soát, kiểm tra, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp. Chủ động cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, tạo điều kiện cho họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người chấp hành án hình sự tại cộng đồng theo quy định; nhất là việc rút ngắn thời gian thử thách của án treo và người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; miễn, giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm, đúng quy định về chế độ, chính sách đối với người chấp hành án; đảm bảo thực hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước, khuyến khích họ tích cực rèn luyện, phấn đấu tiến bộ, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ và các quy định của địa phương nơi cư trú.

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù; nghiên cứu tham mưu cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh tiếp nhận người chấp hành xong hình phạt tù. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.

5. Tham mưu, đề xuất, bố trí kinh phí thực hiện công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và công tác tái hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.

T.H