TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 28/02/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ ANQG, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên lĩnh vực du lịch

Thứ tư, 17/01/2024

Để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ An ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên lĩnh vực du lịch trong tình hình mới và Đề án “ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đảm bảo môi trường an toàn, văn minh phục vụ phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình giai đoan 2021-2026”, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 45/UBND-VP5 theo đó giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung:

 Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Kế hoạch, Đề án, các văn bản liên quan đến công tác phát triển du lịch; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ An ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội…

Công an tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng du lịch để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho các đoàn khách quan trọng; đảm bảo an ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch, sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội quan trọng trên địa bàn tỉnh….

Sở Du lịch nâng cao công tác quản lý trong lĩnh vực du lịch, phát hiện kịp thời; xử lý nghiêm sai phạm theo thẩm quyền trong lĩnh vực du lịch.

 (Chi tiết xem tại Văn bản số 45/UBND-VP5 ngày 15 tháng 01 năm 2024 của UBND tỉnh)

Kim Ngân