TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 28/02/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Tập trung triển khai thi hành Luật Giá theo Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 26/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ tư, 10/01/2024

       Ngày 04/01/2024, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Văn bản số 15/UBND-VP5 về việc tập trung triển khai thi hành Luật Giá theo Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 26/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó UBND tỉnh yêu cầu:

      1. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá theo chức năng, nhiệm vụ tập trung rà soát, thực hiện nghiêm, đầy đủ, kịp thời các nội dung các Văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính,UBND tỉnh.

      2. Giao Sở Tài chính: Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan triển khai thi hành Luật Giá đảm bảo đúng quy định của pháp luật; nghiên cứu, rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm; thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc (nếu có) và đề xuất giải pháp khắc phục

(Chi tiết xem tại Văn bản số 15/UBND-VP5 ngày 04 tháng 01 năm 2024 của UBND tỉnh Ninh Bình)

Kim Ngân