TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 28/02/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Tăng cường công tác quản lí và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh năm 2024

Thứ tư, 10/01/2024

    Để đảm bảo cho các hoạt động lễ hội năm 2024 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn diễn ra văn minh, an toàn, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, đáp ứng được nhu cầu văn hóa của nhân dân; phát huy giá trị, ý nghĩa của lễ hội; đồng thời, quảng bá tiềm năng thế mạnh, những nét văn hóa đặc sắc, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đất và người Ninh Bình; ngày 08/01/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 21/UBND-VP6, về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh năm 2024.

    Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động tăng cường công tác quản lý lễ hội theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản của Đảng, Chính phủ quy định về quản lí và tổ chức lễ hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định pháp luật về quản lý và tổ chức lễ hội, về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội; tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc giá trị văn hóa, lịch sử của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 04/2023/TT-BTC; Quyết định số 2068/QĐ-BVHTTDL của Bộ Tài chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quyđịnh về quản lí và tổ chức lễ hội và các quy định khác của pháp luật có liên quan; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh tại các khu vực tổ chức lễ hội.

    Bên cạnh đó chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh về quản lí, tổ chức lễ hội; về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội; không đi lễ chùa, lễ hội trong giờ hành chính nếu không được phân công, không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái
quy định cho hoạt động lễ hội. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan, đơn vị.

(Chi tiết xem tại công văn số 21/UBND-VP6, ngày 08/01/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình)

 Kim Ngân