TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ năm, 20/06/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Truyền thông Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về pháp luật về định danh, xác thực điện tử, dịch vụ công trực tuyến và Luật Căn cước phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024

Thứ sáu, 07/06/2024

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06).

Theo đó, Tổ công tác Đề án 06 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, ban hành Kế hoạch số 75/KH-TCTĐA06 ngày 13/5/2024 ; Quyết định số 1277/QĐ-TCTĐA06 ngày 27/5/2024 về việc thành lập Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về định danh, xác thực điện tử, dịch vụ công trực tuyến và Luật Căn cước phục vụ chuyển đổi số, Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024 gồm; Cuộc thi trên ứng dụng VNeID và Cuộc thi trên website “timhieuphapluat.ninhbinh.gov.vn”; các cuộc thi trực tuyến được tổ chức cụ thể như sau:

1. Cuộc thi trên Ứng dụng VNeID

 - Đối tượng: Là công dân Việt Nam đã đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc và những bộ phận có liên quan trực tiếp vào quá trình tổ chức cuộc thi).

- Nội dung: Pháp luật quy định về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt nam.

- Hình thức: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên ứng dụng VNeID.

- Thời gian: Bắt đầu từ ngày 01/6/2024 đến hết ngày 31/12/2024 theo từng kỳ được thông báo trên ứng dụng VNeID

2. Cuộc thi trên website “timhieuphapluat.ninhbinh.gov.vn”

- Đối tượng Là công dân Việt Nam đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi).

- Hình thức dự thi Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên môi trường mạng internet. Người dự thi trả lời các câu hỏi được thiết kế sẵn trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet tại website cuộc thi. Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại website Cuộc thi. Cách thức dự thi được quy định và hướng dẫn chi tiết trong Thể lệ của Cuộc thi.

- Nội dung thi Nội dung thi gồm các câu hỏi liên quan đến Đề án 06; quy định của pháp luật về định danh điện tử theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ ban hành quy định về định danh và xác thực điện tử; quy định về dịch vụ công trực tuyến theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng; các quy định của pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/11/2023 (Luật căn cước công dân năm 2023 số 26/2023/QH15) và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.

 - Thời gian tham gia dự thi: 01/6 -31/7/2024

Để cuộc thi triển khai đảm bảo sức lan toả, sâu rộng đến toàn thể cán bộ, viên chức và người dân, Tổ công tác Đề án 06 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, giao cho Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành và UBND huyện, thành phố, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi trên địa bàn tỉnh, qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, và người dân hiểu và nhận thức rõ mục tiêu tổng thể của Đề án 06 là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử, ứng dụng VNeID... trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

  (Chi tiết xem tại Kế hoạch số 75/KH-TCTĐA06 ngày 13 tháng 5 năm 2024, Tổ công tác Đề án 06 của UBND tỉnh Ninh Bình-)

Kim Ngân