TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ bảy, 25/05/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Đất đai

Thứ năm, 02/05/2024

Ngày 16/4/2024, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương có Công văn số 1910/HĐPH-PBGDPL đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tổ chức phổ biến Luật Đất đai năm 2024 và đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”.

Theo đó, để tổ chức thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức pháp luật, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của Nhân dân và tăng cường trách nhiệm của UBND các cấp trong việc thi hành Luật Đất đai; đồng thời để tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” (Đề án 977), Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương (sau đây gọi là Hội đồng) đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện công việc sau đây:

Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 05/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Công văn số 446/HĐPH ngày 24/01/2024 của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương  và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương năm 2024 (phê duyệt theo Quyết định số 51/QĐ-HĐPH ngày 04/4/2024 của Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương), đề nghị các địa phương khẩn trương chỉ đạo, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức PBGDPL Luật Đất đai theo các chuyên đề chuyên sâu bằng hình thức đa dạng, phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm để nhanh chóng đưa các quy định của Luật vào đời sống. Trong đó, đề nghị quan tâm chỉ đạo, tổ chức tập huấn, phổ biến Luật Đất đai năm 2024 cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở.

Căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đề nghị chỉ đạo các cơ quan/đơn vị chức năng chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí ở địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức truyền thông chính sách đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai bằng hình thức phù hợp theo yêu cầu của Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027”, bảo đảm đúng định hướng, yêu cầu của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản ở trung ương. Trong quá trình thực hiện, cần quan tâm tổ chức tiếp nhận, tổng hợp thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội đối với dự thảo chính sách và gửi về cho cơ quan chủ trì soạn thảo để kịp thời tiếp nhận ý kiến, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo VBQPPL quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đó./.

 (Chi tiết xem tại Công văn số 1910/HĐPH-PBGDPL ngày 16/4/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương)

ĐTT