TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ bảy, 25/05/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện

TT

Đơn vị

Điện thoại

1

Phòng Tư pháp thành phố Ninh Bình

 02293871779

2

Phòng Tư pháp thành phố Tam Điệp

 02293864581

3

Phòng Tư pháp huyện Nho Quan

0912753670 (Trưởng phòng Nguyễn Hồng Thi)

4

Phòng Tư pháp huyện Gia Viễn

 02293868199

5

Phòng Tư pháp huyện Hoa Lư

0915953300 (Trưởng phòng Nguyễn Thị Thanh Đào)

6

Phòng Tư pháp huyện Yên Khánh

0916641589 (Trưởng phòng Lê Thị Kim Thoa)

7

Phòng Tư pháp huyện Yên Mô

 02293869540

8

Phòng Tư pháp huyện Kim Sơn

 02293862121