TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Nho Quan tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ sáu, 16/04/2021

Trong thời gian qua, việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Nho Quan đã được các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tích cực triển khai thực hiện đảm bảo dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ và thời gian quy định.

Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú ở thôn 3, xã Lạc Vân với đại biểu ứng cử

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban; UBND huyện thành lập Ủy ban bầu cử gồm 15 đồng chí do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch, thành lập 4 tiểu ban giúp việc cho ủy ban bầu cử gồm: Tiểu ban nhân sự; Tiểu ban giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Tiểu ban thông tin tuyên truyền; Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

UBND huyện cũng đã chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập ủy ban bầu cử với 297 thành viên theo đúng quy định; thành lập 8 Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện, với 88 thành viên là đại diện tổ chức chính trị, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Đến ngày 14/3/2021, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thành lập xong Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã với 195 Ban bầu cử, 1.497 thành viên là đại diện đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, thôn, bản, tổ dân phố và đại diện cử tri cư trú trong đơn vị bầu cử đó. Theo đó, số lượng đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu 35 đại biểu tại 8 đơn vị bầu cử. Uỷ ban bầu cử của 27 xã, thị trấn đã ấn định, công bố 195 đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử. Toàn huyện có 214 khu vực bỏ phiếu. Theo thống kê, danh sách cử tri trên địa bàn trên 121.000 người, trong đó cử tri nữ trên 61.300 người, cử tri nam gần 60.000 người, cử tri tôn giáo có trên 17.000 người, có 11 cử tri tròn 18 tuổi.

Công tác tổ chức hiệp thương đã được Ủy ban MTTQVN các cấp tiến hành theo đúng quy định. Các hội nghị hiệp thương đã dành thời gian thảo luận một cách dân chủ, bàn bạc để lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ứng cử, đảm bảo số lượng, chất lượng nhưng vẫn đúng cơ cấu, thành phần theo quy định. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đã lập danh sách sơ bộ 70 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (với thành phần: tổ chức chính trị: 8 người, tổ chức chính trị-xã hội: 7 người, chính quyền: 17 người; lực lượng vũ trang: 2 người, đơn vị kinh tế, đơn vị sự nghiệp: 4 người, cơ sở xã, thị trấn: 32 người. Về cơ cấu kết hợp: nữ 34 người (48,57%), tuổi trẻ dưới 40 tuổi 41 người (58,57 %), người ngoài Đảng 7 người (10%), người dân tộc Mường 14 người (20%), người theo đạo Công giáo 5 người, (đạt 7,14%). Số người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 1.190 người để bầu 606 người.

Bên cạnh đó, huyện Nho Quan đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền để cán bộ đảng viên, cử tri và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn nội dung tuyên truyền đến các cấp, các ngành theo từng thời điểm với những nội dung cụ thể, để mọi thông tin về cuộc bầu cử được chuyển đến người dân nhanh và hiệu quả. Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh huyện bám sát tiến trình cuộc bầu cử, xây dựng kế hoạch tuyên truyền kịp thời, tập trung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, như Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND, Hỏi đáp về bầu cử, đồng thời xây dựng chuyên đề, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng về công tác chuẩn bị cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, phản ánh tâm tư nguyện vọng, sự tin tưởng, phấn khởi, kỳ vọng của cử tri và nhân dân đối với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp... Đã phát 63 lượt mục, chuyên mục, 125 lượt tin, bài, phóng sự, 35 văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về bầu cử, đồng thời đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan khu vực trung tâm huyện và các xã, thị trấn, tạo khí thế phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân hướng về cuộc bầu cử...

Trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung chỉ đạo tổ chức hội nghị hiệp thương vòng 3 để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Nho Quan khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, chủ động xử lý giải quyết nếu có khiếu nại tố cáo, tránh làm phát sinh thành các điểm nóng, phức tạp ảnh hưởng tới cuộc bầu cử; chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thành việc trang trí, khánh tiết, thường xuyên tổ chức kiểm tra, kịp thời bổ sung, chuẩn bị chu đáo các điều kiện đảm bảo phục vụ tốt nhất cho cuộc bầu cử, phân công các lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn cho ngày bầu cử.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, tin rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Nho Quan sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Trích nguồn:http://tinhuyninhbinh.vn/