TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Chủ nhật, 24/10/2021 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
nghi-dinh-so-812021nd-cp-ngay-2782021-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-co-che-thu-quan-ly-hoc-phi-doi-voi-co-so-giao-duc-thuoc-he-thong-giao-duc-quoc-dan-va-chinh-sach-mien-giam-hoc-phi-ho-tro-chi-phi-hoc-tap-gia-dich-vu-trong-linh-vuc-giao-duc-dao-tao
vv-huong-ung-thuc-hien-ngay-phap-luat-viet-nam-nam-2021
vv-trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-212021qd-ttg-ngay-2162021-cua-thu-tuong-chinh-phu-quy-dinh-ve-thanh-phan-va-nhiem-vu-quyen-han-cua-hoi-dong-phoi-hop-pho-bien-giao-duc-phap-luat
nghi-quyet-so-452021nq-hdnd-ngay-2972021-sua-doi-bo-sung-dieu-1-nghi-quyet-so-242021nq-hdnd-ngay-2562021-cua-hdnd-tinh-ninh-binh-quy-dinh-mot-so-che-do-chinh-sach-dac-thu-trong-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-412021nq-hdnd-ngay-2972021-quy-dinh-muc-hoc-phi-doi-voi-giao-duc-mam-non-giao-duc-pho-thong-va-giao-duc-thuong-xuyen-tu-nam-hoc-2021-2022-cua-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-402021nq-hdnd-ngay-2972021-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-doi-voi-co-so-mam-non-doc-lap-dan-lap-tu-thuc-tre-em-mam-non-giao-vien-mam-non-thuoc-loai-hinh-dan-lap-tu-thuc-o-dia-ban-co-khu-cong-nghiep-cua-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-so-392021nq-hdnd-ngay-2972021-quy-dinh-cac-khoan-dich-vu-phuc-vu-ho-tro-hoat-dong-giao-duc-ngoai-hoc-phi-trong-co-so-giao-duc-mam-non-va-co-so-giao-duc-pho-thong-cong-lap-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-372021nq-hdnd-ngay-2972021-quy-dinh-chinh-sach-khuyen-khich-tai-nang-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-quy-dinh-ve-xa-phuong-thi-tran-dat-chuan-tiep-can-phap-luat
quyet-dinh-quy-dinh-ve-thanh-phan-va-nhiem-vu-quyen-han-cua-hoi-dong-phoi-hop-pho-bien-giao-duc-phap-luat
ve-viec-phe-duyet-de-an-binh-chon-ton-vinh-ca-nhan-tieu-bieu-trong-xay-dung-va-thuc-hien-phap-luat-guong-sang-phap-luat
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-doi-voi-can-bo-cong-chuc-cap-xa-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-o-thon-to-dan-pho-doi-du-do-bo-tri-sap-xep-theo-nghi-dinh-so-342019nd-cp-do-sap-xep-lai-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-chinh-sach-ho-tro-doi-voi-truong-cong-an-pho-truong-cong-an-cong-an-vien-thuong-truc-doi-du-do-bo-tri-cong-an-chinh-quy-ve-xa-thi-tran-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-ve-viec-quy-dinh-chuc-danh-so-luong-muc-phu-cap-doi-voi-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-o-thon-to-dan-pho-chuc-danh-so-luong-muc-boi-duong-doi-voi-nguoi-truc-tiep-tham-gia-cong-viec-cua-thon-to-dan-pho-muc-khoan-kinh-phi-hoat-dong-cua-cac-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-o-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-bien-che-cong-chuc-trong-co-quan-cua-hoi-dong-nhan-dan-uy-ban-nhan-dan-cap-tinh-cap-huyen-va-phe-duyet-tong-so-luong-nguoi-lam-viec-huong-luong-tu-ngan-sach-nha-nuoc-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap-tu-bao-dam-mot-phan-chi-thuong-xuyen-don-vi-su-nghiep-cong-lap-do-ngan-sach-nha-nuoc-bao-dam-chi-thuong-xuyen-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh-nam-2021
nghi-quyet-ve-viec-phe-duyet-de-an-so-14da-ubnd-ngay-26-thang-11-nam-2020-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ve-viec-pho-bien-giao-duc-phap-luat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025
nghi-quyet-ve-vie-c-thong-qua-do-an-quy-hoach-chung-xay-dung-khu-du-lich-kenh-ga-van-trinh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050
nghi-quyet-ve-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-duong-giao-thong-doi-ngoai-duong-vao-cum-cong-nghiep-cau-yen-phuong-ninh-phong-thanh-pho-ninh-binh
nghi-quyet-ve-vie-c-tiep-tuc-thuc-hien-mot-so-chinh-sach-quy-dinh-tai-khoan-1-dieu-1-nghi-quyet-so-392018nq-hdnd-ngay-12-tha-ng-12-nam-2018-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-kinh-te-nong-nghiep-theo-huong-san-xuat-hang-hoa-ung-dung-cong-nghe-cao-hinh-thuc-to-chuc-san-xuat-tien-tien-ben-vung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2019-2020-den-het-nam-2021
nghi-quyet-ve-vie-c-tie-p-tu-c-thu-c-hie-n-nghi-quye-t-so-072018nq-hdnd-nga-y-17-tha-ng-4-nam-2018-cu-a-ho-i-do-ng-nhan-dan-ti-nh-ninh-bi-nh-ve-vie-c-su-a-do-i-bo-sung-mo-t-so-die-u-cu-a-nghi-quye-t-so-042017nq-hdnd-nga-y-15-tha-ng-3-nam-2017-cu-a-ho-i-do-ng-nhan-dan-ti-nh-quy-di-nh-mo-t-so-chi-nh-sa-ch-xay-du-ng-nong-thon-mo-i-a-p-du-ng-cho-xa-ninh-nhat-ninh-tien-ninh-phuc-de-cac-xa-xay-dung-dat-tieu-chi-tro-thanh-phuong-thuoc-thanh-pho-ninh-binh-giai-doan-2017-2020
nghi-quyet-ve-viec-tiep-tuc-thuc-hien-chinh-sach-ap-dung-cho-huyen-yen-mo-tai-khoan-1-dieu-1-nghi-quyet-so-552019nq-hdnd-ngay-06-thang-12-nam-2019-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ve-viec-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-ap-dung-cho-huyen-yen-mo
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-mu-c-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2021
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-danh-muc-du-an-phai-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2021
nghi-quyet-ve-viec-sua-doi-khoan-2-dieu-12-va-dieu-13-tai-quy-dinh-phan-cap-nguon-thu-nhiem-vu-chi-va-ty-le-phan-tram-phan-chia-cac-khoan-thu-giua-ngan-sach-cac-cap-chinh-quyen-dia-phuong-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-nghi-quyet-so-342016nq-hdnd-ngay-14-thang-12-nam-2016-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-ke-hoach-von-dau-tu-cong-trung-han-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2020-va-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2019-duoc-phep-keo-dai-thoi-gian-thuc-hien-va-giai-ngan-sang-nam-2020-dot-2
nghi-quyet-ve-ke-hoach-tai-chinh-05-nam-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025
nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-5-nam-giai-doan-2021-2025-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-phan-bo-du-toan-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2021
nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-du-toan-thu-ngan-sach-nha-nuoc-tren-dia-ban-thu-chi-ngan-sach-dia-phuong-tinh-ninh-binh-nam-2021
nghi-quyet-ve-viec-phe-chuan-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-tinh-ninh-binh-nam-2019
nghi-quyet-ve-viec-tiep-tuc-thuc-hien-nghi-quyet-so-362016nq-hdnd-ngay-14122016-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ve-quy-dinh-mot-so-che-do-chinh-sach-va-cac-dieu-kien-bao-dam-hoat-dong-cua-hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-tinh-ninh-binh-nhiem-ky-2016-2021
nghi-quyet-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2021-tinh-ninh-binh
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-chuc-vu-pho-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
nghi-quyet-ve-viec-mien-nhiem-chuc-vu-pho-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
nghi-quyet-ve-viec-xac-nhan-ket-qua-bau-chuc-vu-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-ke-hoach-huong-ung-ngay-phap-luat-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-nam-2020-cua-bo-tu-phap
nghi-quyet-ve-viec-mien-nhiem-chuc-vu-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
quyet-dinh-sua-doi-mot-so-tieu-chi-trong-bo-tieu-chi-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-kieu-mau-tinh-ninh-binh-giai-doan-2019-2020-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-172019qd-ubnd-ngay-1452019-cua-ubnd-tinh
vv-thuc-hien-ket-luan-so-80-kltw-ngay-2062020-cua-ban-bi-thu
vv-pho-bien-cac-luat-nghi-quyet-duoc-quoc-hoi-khoa-xiv-thong-qua-tai-ky-hop-thu-9
nghi-dinh-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-bo-tro-tu-phap-hanh-chinh-tu-phap-hon-nhan-va-gia-dinh-thi-hanh-an-dan-su-pha-san-doanh-nghiep-hop-tac-xa
ke-hoach-thuc-hien-de-an-tang-cuong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-giai-doan-2019-2021-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2020
huong-dan-tiep-tuc-tang-cuong-pho-bien-giao-duc-phap-luat-ve-phong-chong-dich-benh-covid-19
ke-hoach-thuc-hien-de-an-tang-cuong-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-tai-mot-so-dia-ban-trong-diem-ve-vi-pham-phap-luat-giai-doan-2012-2016-den-nam-2021-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2020
thuc-hien-de-an-tang-cuong-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-nham-nang-cao-y-thuc-phap-luat-cho-thanh-thieu-nien-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2020
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-bo-tieu-chi-danh-gia-hieu-qua-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
ke-hoach-thuc-hien-de-an-nang-cao-nang-luc-doi-ngu-hoa-giai-vien-o-co-so-giai-doan-2019-2022-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2020
vv-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-benh-covid-19-trong-tinh-hinh-moi
huong-dan-tang-cuong-to-chuc-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-ve-cac-van-de-du-luan-xa-hoi-quan-tam
ke-hoach-hoat-dong-cua-hoi-dong-phoi-hop-pho-bien-giao-duc-phap-luat-tinh-nam-2020
huong-dan-tuyen-truyen-pho-bien-cac-luat-nghi-quyet-duoc-thong-qua-tai-ky-hop-thu-8-quoc-hoi-khoa-xiv-nghi-quyet-duoc-hdnd-tinh-thong-qua-tai-ky-hop-thu-15-va-tang-cuong-pbgdpl-dip-tet-canh-ty
ke-hoach-trien-khai-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-hoa-giai-o-co-so-xay-dung-cap-xa-dat-chuan-tiep-can-phap-luat-nam-2020-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
ke-hoach-thuc-hien-de-an-tang-cuong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-giai-doan-2019-2021-tren-dia-ban-tinh
ke-hoach-thuc-hien-de-an-nang-cao-nang-luc-doi-ngu-hoa-giai-vien-o-co-so-giai-doan-2019-2022-tren-dia-ban-tinh
quyet-dinh-ban-hanh-bo-tieu-chi-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-kieu-mau-tinh-ninh-binh-giai-doan-2019-2020
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-hoi-dong-phoi-hop-pho-bien-giao-duc-phap-luat-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-xay-dung-xa-phuong-thi-tran-dat-chuan-tiep-can-phap-luat
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-dieu-kien-trinh-tu-thu-tuc-ho-so-xet-cong-nhan-va-cong-bo-dia-phuong-dat-chuan-nong-thon-moi-dia-phuong-hoan-thanh-nhiem-vu-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2016-2020
thong-tu-quy-dinh-ve-bao-cao-vien-phap-luat-tuyen-truyen-vien-phap-luat
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-tieu-chi-huyen-nong-thon-moi-va-quy-dinh-thi-xa-thanh-pho-truc-thuoc-cap-tinh-hoan-thanh-nhiem-vu-xay-dung-nong-thon-moi
de-an-ve-pho-bien-giao-duc-phap-luat-giai-doan-2016-2020
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-hoa-giai-o-co-so
Luật hòa giải ở cơ sở
luat-hoa-giai-o-co-so
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-pho-bien-giao-duc-phap-luat
luat-pho-bien-giao-duc-phap-luat