TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ bảy, 25/05/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

UBND tỉnh Ninh Bình thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh

Thứ năm, 20/01/2022

Thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017; Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Công văn số 1590/TTg-DMDN ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 24/12/2021 UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh.

Theo đó, Ban chỉ đạo thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm: đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban và 31 thành viên đại diện cho các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo có các nhiệm vụ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xây dựng nội dung, ban hành chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các sở, ngành, cơ quan, đơn vị ở tỉnh và các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt. Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng ban phân công. Thành viên Ban chỉ đạo là người đươc thay mặt đơn vị tham gia ý kiến về những vấn đề có liên quan thuộc lĩnh vực phụ trách và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình.

Chi tiết tại file đính kèm./.

Thiều Thị Tú