TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ năm, 20/06/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2024

Thứ sáu, 31/05/2024

Ngày 20/5/2024, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương có Văn bản số 2540/HĐPH-PBGDPL gửi các bộ, cơ quan Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2024.

Theo đó, triển khai thực hiện Quyết định số 51/QĐ-HĐPH ngày 04/4/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trung ương (sau đây gọi là Hội đồng) phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2024, trên cơ sở trách nhiệm được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” (Đề án 407), Hội đồng đề nghị các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương thực hiện một số nội dung sau đây:

 Qua theo dõi của Bộ Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng, đến nay có một số bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương đã chủ động ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 407 năm 2024 và 100% tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành hoặc lồng ghép trong Kế hoạch, công văn hướng dẫn triển khai thực hiện công tác PBGDPL năm 2024. Vì vậy, đề nghị các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương chưa ban hành văn bản tiếp tục quan tâm, ban hành Kế hoạch, công văn hướng dẫn thực hiện Đề án 407 năm 2024. Trên cơ sở Kế hoạch và văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án 407 đã được ban hành, đề nghị các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 407 phù hợp với điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức, địa phương năm 2024. Trong quá trình thực hiện, cần công khai, minh bạch việc xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội đối với dự thảo chính sách trong Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo văn bản.

Các cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện chỉ đạo điểm truyền thông dự thảo chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (theo điểm c, mục 6, phần II Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2024 ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-HĐPH ngày 04/4/2024 của Chủ tịch Hội đồng) khẩn trương ban hành Kế hoạch truyền thông, trong đó xác định các nội dung chính sách, hình thức truyền thông; xây dựng tài liệu, nội dung truyền thông dễ hiểu, sinh động để cung cấp cho các cơ quan thông tin, báo chí phục vụ công tác truyền thông; chủ động đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương, đồng thời phối hợp với Bộ Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia (gửi qua email: pbgdpl.moj.gov.vn) theo quy định về thời điểm tổ chức truyền thông (được xác định tại mục 3 phần III Điều 1 của Đề án 407).

 Trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Đề án 407, đề nghị các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương có Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 407, trong đó đánh giá kết quả đạt được; nhận diện tồn tại, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân, đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Đề án trong thời gian tới.

Thực hiện Công văn số 2540/HĐPH-PBGDPL của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương, Công văn 330/UBND-VP7 ngày 28/5/2024 của UBND tỉn Ninh Bình, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành Công văn số 04/HĐPH-STP ngày 30/5/2024 để hướng dẫn thực hiện nội dung này trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Xem chi tiết văn bản tại đây./.