TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ bảy, 23/10/2021 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thứ tư, 22/09/2021

Thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Bộ Tư pháp đã xây dựng hồ sơ dự thảo Thông tư hướng dẫn khoản 6 Điều 3 và khoản 5 Điều 5 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Để hoàn thiện hồ sơ dự thảo Thông tư, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan cho ý kiến đối với dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư kèm theo 02 Phụ lục. Căn cứ điều kiện cụ thể địa phương, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo Thông tư trên địa bàn và tổng hợp ý kiến trong văn bản góp ý của Ủy ban nhân dân.

Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 06/10/2021.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ số điện thoại 024.62739469/0934.263.262, email: nttam1@moj.gov.vn (đ/c Nguyễn Thị Tâm)

Trích nguồn: https://pbgdpl.moj.gov.vn/

File đính kèm