TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Chủ nhật, 24/10/2021 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ hai, 23/08/2021

Để kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, ngày 18/8/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1320/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg.

Theo đó, Kế hoạch xác định 07 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, thông tin, truyền thông về Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg tập trung vào mục đích, ý nghĩa của việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và những nội dung cơ bản của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg

Thứ hai, ban hành thể chế, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Quyết định, trọng tâm là ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung của Quyết định 25/QĐ-TTg nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho các địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thông tư dự kiến được trình Bộ trưởng ký ban hành trong tháng 10/2021.

Thứ ba, xây dựng tài liệu, tổ chức quán triệt, tập huấn việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Thứ tư, xây dựng, hướng dẫn vận hành, áp dụng phần mềm quản lý, đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Thứ năm, tham mưu các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg như: giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu; các giải pháp hỗ trợ địa bàn khó khăn, chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện chỉ đạo điểm, hỗ trợ xây dựng, triển khai mô hình xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật….

Thứ sáu, tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg; khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân về hiệu quả xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Thứ bảy, tổng hợp, báo cáo, tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng về việc thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg.

Mỗi nhiệm vụ đều được xác định cụ thể tiến độ, sản phẩm và phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện đối với từng đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo nguyên tắc bảo đảm tính khả thi, bao quát toàn diện các nhiệm vụ cần thiết phải triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, góp phần tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng tiến độ và chất lượng./.

File đính kèm: QĐ 1320 ban hành KH triển khai QĐ 25.pdf

Trích nguồn: https://pbgdpl.moj.gov.vn/