TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Chủ nhật, 24/10/2021 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"
Video giải trí

Dữ liệu đang được cập nhật

Video tư liệu

Kinh doanh và pháp luật: Thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

Triển khai ứng dụng công dân số trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh covid-19

PS Ninh Bình với cuộc thi Pháp luật học đường

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhân Ngày pháp luật Việt Nam