TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2023

Thứ hai, 30/05/2022

Ngày 26/5/2022, đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, năm 2022, toàn tỉnh được giao 1.545 biên chế công chức. Trong đó, số công chức tại thời điểm ngày 31/3/2022 là 1.485 người và 60 biên chế công chức chưa sử dụng. Lý do chưa sử dụng hết biên chế được giao và kế hoạch sử dụng biên chế do trong năm có một số công chức thuyên chuyển công tác, nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội, nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về tinh giản biên chế; tổng chỉ tiêu tuyển dụng năm 2022 là 60 chỉ tiêu và đang tổ chức các bước tuyển dụng theo Kế hoạch trên; dự kiến số công chức giảm trong năm 2022 là 20 người.

Đến nay, các các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy (đến cấp phòng và tương đương) đảm bảo tiêu chí thành lập theo đúng quy định (Qua sắp xếp trên địa bàn tỉnh giảm 47 tổ chức, gồm 21 phòng thuộc Sở, 04 Chi cục, 20 phòng chuyên môn thuộc Chi cục, 02 phòng thuộc UBND cấp huyện); dự kiến sắp xếp tổ chức bộ máy năm 2023: giữ nguyên như năm 2022.

Tính đến thời điểm 30/6/2021, toàn tỉnh Ninh Bình có 17 người là chuyên viên cao cấp và tương đương, 320 người chuyên viên chính và tương đương, 1.064 chuyên viên và tương đương, 21 người cán sự và tương đương, 152 người nhân viên và tương đương; trình độ chuyên môn có 21 tiến sỹ, 597 thạc sỹ, 826 người đại học, 9 người cao đẳng, có 687 nữ và 9 người dân tộc.

Kế hoạch biên chế công chức năm 2023:

Ninh Bình sẽ sắp xếp tổ chức bộ máy (đến cấp phòng và tương đương) năm 2023 theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ Thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các Văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Cùng với đó, Tỉnh sẽ tiến hành cơ cấu lại đội ngũ công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính căn cứ vào quy định, hướng dẫn của Bộ quản lý chuyên ngành về đề án vị trí việc làm theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức. Hiện nay, chưa có căn cứ pháp lý để xây dựng kế hoạch cơ cấu lại đội ngũ công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý năm 2023.

Cũng theo Kế hoạch, biên chế công chức tỉnh Ninh Bình năm 2023 sẽ giữ nguyên so với năm 2022 là 1.545 biên chế để bảo đảm đủ số lượng biên chế công chức đáp ứng cơ cấu tổ chức bộ máy sau sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, tổ chức hành chính theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trích Nguồn: https://www.ninhbinh.gov.vn