TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2023

Thứ sáu, 10/03/2023

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Ninh Bình (viết tắt là Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) vừa ban hành Kế hoạch số 28/KH-BCĐ ngày 07/3/2023 triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2023.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mại dâm; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong công tác phòng, chống mại dâm; tăng cường khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội để hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm.

Theo đó, để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống mại dâm. Trong đó: Ít nhất 20% số xã, phường, thị trấn tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và được duy trì thường xuyên; Thông tin về phòng, chống mại dâm được đăng tải trên cơ quan báo chí của tỉnh ít nhất một tháng một lần; Ít nhất 20% người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; ít nhất 15% người lao động trong các khu công nghiệp; 20% học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình có liên quan tại địa bàn cơ sở với chỉ tiêu 100% các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống mại dâm; 100% các huyện, thành phố lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm với thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình an sinh, trợ giúp xã hội, chương trình phòng, chống ma túy, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống mua bán người.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm; điều tra, truy tố các tội phạm liên quan đến mại dâm. Chỉ tiêu: 100% các tố giác, tin báo, khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm được tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời; đảm bảo 100% các vụ việc, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm được xử lý theo quy định của pháp luật; tổ chức kiểm tra ít nhất 30% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn.

Xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại, phòng ngừa lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm. Chỉ tiêu: Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, phấn đấu ít nhất 01 huyện/thành phố xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại, ngừa lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng chống mại dâm, đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, cung cấp dịch vụ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm; Ít nhất 60% người bán dâm có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội, hòa nhập cộng đồng.

Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm. Ít nhất 20% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến lĩnh vực phòng, chống mại dâm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về công tác phòng, chống mại dâm; thực hiện các can thiệp giảm hại; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; hỗ trợ hòa nhập đối với người bán dâm.

Tại Kế hoạch, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh cũng đề ra các giải pháp thực hiện như: Hoàn thiện thể chế, trong đó: Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chế tài nghiêm minh để xử phạt hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự các hành vi vi phạm pháp luật về mại dâm; quy định rõ các biện pháp, giải pháp, nguồn lực và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện công tác phòng, chống mại dâm; đề xuất các chính sách phòng ngừa, bảo vệ người chưa thành niên đối với hoạt động mại dâm; bảo đảm phát hiện sớm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền trẻ em trong lĩnh vực phòng, chống mại dâm, các hoạt động tội phạm liên quan đến mại dâm; đề xuất xây dựng khung pháp lý trong việc thực hiện các can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới đối với người bán dâm để hòa nhập cộng đồng. Tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống mại dâm; Tăng cường sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai công tác phòng, chống mại dâm theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; Uỷ ban nhân dân các cấp xác định công tác phòng, chống mại dâm là một trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bố trí kinh phí của Nhà nước để thực hiện các hoạt động trọng điểm, ưu tiên; huy động nguồn lực, sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng vào các hoạt động phòng ngừa, hỗ trợ giảm hại, hoà nhập cộng đồng cho người bán dâm; đẩy mạnh xã hội hoá; huy động các tổ chức xã hội, tổ chức dựa vào cộng đồng, các câu lạc bộ, nhóm tự lực, nhóm đồng đẳng tham gia công tác hỗ trợ xã hội, hỗ trợ hoà nhập cộng đồng đối với người bán dâm; tổ chức thực hiện lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình an sinh, trợ giúp xã hội, chương trình phòng, chống ma tuý, chương trình phòng, chống HIV/AID.

Để thực hiện Kế hoạch, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các nội dung của kế hoạch; chỉ đạo, tổ chức triển khai các giải pháp phòng ngừa tệ nạn mại dâm./.

Chi tiết xem tại: Kế hoạch số 28/KH-BCĐ, ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình)

 

 Kim Ngân