TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2023

Thứ năm, 29/12/2022

Ngày 23/12/2022, Bộ Tư pháp ban hành Văn bản 5178/BTP-BTNN về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2023.

Theo đó Bộ Tư pháp đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quan tâm, phối hợp thực hiện và chỉ đạo thực hiện 1 số công tác bồi thường nhà nước

  1. Thực hiện sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017 theo quyết định số 1983/QĐ-BTP ngày 07/10/2022 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp.
  2. Chỉ đạo các cơ quan thuộc phạm vi quản lý của địa phương khẩn trương thụ lý giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước đã đủ điều kiện theo chỉ đạo của Quốc hội; thực hiện đầy đủ các nội dung quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền và thực hiện nghiêm các quy định về xem xét trách nhiệm hoàn trả, xử lý kỷ luật (nếu có) đối với người thi hành công vụ gây thiệt hại…
  3. Thực hiện công tác bồi thường nhà nước theo hướng dẫn tại Công văn số 4131/BTP-BTNN ngày 24/10/2022 của Bộ Tư pháp, đảm bảo phù hợp với thực tế địa phương.
  4. Chỉ đạo Sở Tư pháp tham mưu, tăng cường hơn và đổi mới phương thức thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về TNBTCNN cho cá nhân, tổ chức trong phạm vi địa phương bằng hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, khuyến khích kết hợp đồng thời hình thức tuyên truyền, phổ biến trực tiếp và qua các phương tiện thông tin truyền thông; tăng cường các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, tăng cường thặc hiện thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước.
  5. Chỉ đạo Sở Tài chính thực hiện việc yêu cầu cơ quan giải quyết bồi thường hoàn thiện hồ sơ giải quyết bồi thường theo quy định tại khoản 4 Điều 62 Luật TNBTCNN năm 2017, nhằm ngăn ngừa hệ quả quyết định giải quyết bồi thường bị huỷ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 48 Luật TNBTCNN.
  6. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước trong địa phương mình quản lý.

(Chi tiết tại văn bản 5178/BTP-BTNN ngày 23/12/2022)

Kim Ngân