TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Sở Thông tin và Truyền thông: Tổ chức “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet” năm 2023

Thứ sáu, 17/02/2023

Ngày 08/02/2023 Sở Thông tin và Truyền hình ban hành Kế hoạch số 03/KH-STTTT tổ chức “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet” năm 2023

Cuộc thi nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng, kịp thời đầy đủ về bản chất, nội dung, tầm quan trọng, lợi ích và những giá trị to lớn, thiết thực mà chuyển đổi số mang lại trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, qua đó tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 củaBan Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch gồm các nội dung chính sau đây:

1. Đối tượng tham gia Cuộc thi

Là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước và người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

2. Nội dung Cuộc thi

Tìm hiểu một số nội dung được quy định trong các Văn bản của Đảng, Nhà nước về ý nghĩa và tầm quan trọng trong xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số:

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2025;

- Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/08/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025;

- Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 12/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

- Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về Tuyên truyền xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

- Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

- Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

- Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 25/8/2022 của UBND tỉnh triển khai thí điểm mô hình Chính quyền số cấp sở, ngành tỉnh Ninh Bình (phiên bản 1.0);

- Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện mô hình Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (phiên bản 1.0);

- Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình năm 2023;

- Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 18/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025;

- Chỉ thị số 01/CT-BTTTT ngày 20/1/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2023 và giai đoạn 2024 - 2025;

- Các Văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh ban hành từ năm 2020 đến nay.

3. Hình thức tham gia Cuộc thi

Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet năm 2023 (theo Thể lệ của Ban Tổ chức) được tổ chức tại địa chỉ website http://chuyendoiso.ninhbinh.gov.vn/

4. Thời gian tổ chức Cuộc thi, chấm giải và tổng kết Cuộc thi

Cuộc thi được tổ chức thành 4 Quý trong năm 2023 (Ban Tổ chức chấm giải theo từng quý và trao giải vào tháng cuối mỗi quý).

- Quý 1: Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 15/02/2023 và kết thúc vào ngày 30/3/2023. 

- Quý 2: Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 01/4/2023 và kết thúc vào ngày 30/6/2023.

- Quý 3: Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 01/7/2023 và kết thúc vào ngày 30/9/2023.

- Quý 4: Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 01/10/2023 và kết thúc vào ngày 30/11/2023.

Cơ quan tổ chức Cuộc thi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình.

5. Giải thưởng Cuộc thi

- Số lượng giải thưởng Số lượng giải thưởng được Ban Tổ chức trao mỗi Quý gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 04 giải khuyến khích.

- Hình thức khen thưởng Cá nhân đạt giải tại Cuộc thi được Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng của Ban Tổ chức Cuộc thi./.

P.T