TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương

Thứ ba, 05/07/2022

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương, sáng ngày 04/6/2022, Sở Tư pháp Ninh Bình tổ chức hội nghị thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.  

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện lãnh đạo Sở, công chức Phòng chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo và công chức Phòng Xây dựng-Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp.

Tại hội nghị, cơ quan thẩm định đã nêu một số nội dung quan trọng trong dự thảo Nghị quyết còn chưa cụ thể, chưa rõ về căn cứ pháp lý như: nguyên tắc phân bổ vốn, tiêu chí hệ số phân bổ theo đối tượng xã, tiêu chí hệ số phân bổ theo đối tượng huyện, định mức phân bổ vốn sự nghiệp… Trên cơ sở đó, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan chủ trì soạn thảo) có ý kiến thuyết minh, giải trình, trao đổi làm rõ hơn các vấn đề theo ý kiến của cơ quan thẩm định; đại diện Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cũng đã trao đổi, thảo luận để làm rõ hơn các nội dung liên quan, các nội dung theo đề nghị của cơ quan thẩm định.

Kết luận hội nghị đồng chí Phạm Mạnh Hùng thống nhất ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị và giao các đơn vị chuyên môn hoàn chỉnh lại dự thảo để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 7, dự kiến vào trung tuần tháng 7/2022./.

Hồng Vi