TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Hội nghị trực tuyến sơ kết Kế hoạch hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại điểm cầu Ninh Bình

Thứ hai, 27/06/2022

Thực hiện Kế hoạch số 2055/KH - BTP ngày 21/6/2022 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết Kế hoạch hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 06/QĐ-TTg); ngày 24/6/2022, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết Kế hoạch hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Ninh Bình. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Bùi Lam Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình; đại diện các Phòng, Trung tâm thuộc Sở Tư pháp; Lãnh đạo Phòng Tư pháp thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư; Công chức Tư pháp - Hộ tịch một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg trong đó đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách; kết quả thực hiện hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; kết quả thực hiện nhiệm vụ Phục vụ thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, quản trị nội bộ; kết quả thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công thiết yếu; đồng thời, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Đề án. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp, khắc phục để triển khai nhiệm vụ thuộc Đề án trong 06 tháng cuối năm.

Hội nghị cũng được nghe Báo cáo tham luận của các đơn vị về: Tình hình thực hiện 03 dịch vụ công thiết yếu (đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử) và những nội dung cần tập trung triển khai thực hiện trong lĩnh vực hộ tịch; thực trạng bảo đảm nguồn lực về hạ tầng kỹ thuật; kinh nghiệm số hóa dữ liệu hộ tịch; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg …

Bế mạc Hội nghị trực tuyến, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg; đồng thời chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg để có hướng dẫn chung bằng văn bản đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp giúp các đơn vị, địa phương triển khai thuận lợi và có hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg./.

Lý Lê