TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ ba, 30/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022 tại điểm cầu Ninh Bình

Thứ tư, 20/07/2022

Sáng ngày 19/7, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022 tới các điểm cầu trên cả nước. Tham dự và chủ trì tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Tham dự tại điểm cầu Ninh Bình có lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan, thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh. 

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm

Có thể nói, 6 tháng đầu năm 2022, ngành Tư pháp đã bám sát chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các chương trình, kế hoạch công tác, các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và của từng địa phương, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra, không có nhiệm vụ nào quá hạn. Trong đó, có thể kể đến kết quả nổi bật như:

Công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật được Bộ, ngành Tư pháp coi trọng, là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Trong 06 tháng đầu năm, các bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 255 VBQPPL; các địa phương ban hành 1.501 VBQPPL cấp tỉnh, 1.306 VBQPPL cấp huyện và 478 VBQPPL cấp xã; đã tổ chức thẩm định 08 đề nghị xây dựng văn bản và 78 dự án, dự thảo VBQPPL; tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ thẩm định 236 dự thảo; các Sở Tư pháp thẩm định 142 đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân và 2.218 dự thảo VBQPPL; các Phòng Tư pháp thẩm định 1.432 dự thảo VBQPPL.

Công tác truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật mới được thực hiện hiệu quả, đã tổ chức trên 274.000 cuộc tuyên truyền pháp luật cho gần 20 triệu lượt người. Tỷ lệ hòa giải thành công các vụ việc ở cơ sở đạt ở mức cao, trên 74%... Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã kịp thời giải quyết các nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung ghi nhận có trên 27.300 tài khoản đã được cấp cho người dùng; đã có hơn 26,7 triệu hồ sơ đăng ký khai sinh… Những kết quả nêu trên tiếp tục đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước và của từng địa phương. 

Tại Ninh Bình, 6 tháng đầu năm ngành Tư pháp đã tập trung chỉ đạo thực hiện và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra đảm bảo tiến độ, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác tham gia ý kiến, thẩm định, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện tốt với số lượng công việc nhiều hơn cùng kỳ năm 2021. Công tác thi hành án có chuyển biến tích cực. Công tác trợ giúp pháp lý đã có những đổi mới trong bảo vệ quyền lợi cho đối tượng yếu thế.Việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số, cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp được thực hiện  tốt. Công tác kiện toàn tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tư pháp được quan tâm...

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành phố đã trao đổi kinh nghiệm thực hiện tốt nhiệm vụ tư pháp 6 tháng đầu năm, đồng thời làm rõ những khó khăn, đưa ra phương hướng hoạt động tư pháp 6 tháng cuối năm, trọng tâm là: Tham gia vào việc xây dựng trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, ban hành và triển khai có hiệu quả Nghị quyết về chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030,  định hướng đến năm 2045. Làm tốt  công tác thẩm định và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện tốt Luật hòa giải ở cơ sở. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp...

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Lê Thành Long đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các tổ chức pháp chế, cơ quan tư pháp trong cả nước. Bộ trưởng khẳng định, kết quả mà Bộ, ngành Tư pháp đạt được đã đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đồng thời, quán triệt, chỉ đạo ngành tư pháp các tỉnh, thành phố cần bám sát và tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Sinh