TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ tại xã Yên Lâm và Yên Từ huyện Yên Mô

Thứ hai, 13/09/2021

Từ ngày 08/9/2021 đến ngày 10/9/2021 Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân huyên Yên Mô do đồng chí Trần Văn Hưng, Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện làm  Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra giám sát tại 04 thôn, xóm (thôn Nhân Phẩm, thôn Đông Đoài, xóm Cầu, xóm Tây Quảng Từ) và 02 xã: Yên Từ, Yên Lâm về việc thực Pháp lệnh thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Qua kiểm tra cho thấy, dưới sự quán triệt, tập trung chỉ đạo đồng bộ từ xã đến cơ sở của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã đem lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân, tạo nên nhiều diện mạo mới của thôn, xóm, đồng thuận xây dựng vững chắc chính quyền cơ sở góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. UBND xã Yên Lâm và xã Yên Từ đã chỉ đạo việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở khi có biến động; thường xuyên tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân. Công khai cho Nhân dân biết, quyết định và giám sát các dự án, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch thu hồi đất, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, phương án và dự toán, quyết toán ngân sách xã; các quy định về thủ tục hành chính; đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền cấp xã trực tiếp thu, chính sách an sinh xã hội, chương trình vay vốn phát triển sản xuất, giảm nghèo. Tổ chức họp Nhân dân để phát huy được quyền làm chủ trong việc bàn, quyết định các công việc của thôn, xóm phù hợp với quy định của pháp luật. Việc giải quyết các thủ tục hành chính được công khai, minh bạch từ khâu tiếp nhận, giải quyết đến trả kết quả cho tổ chức, công dân. Do đó, Nhân dân đã tham gia xây dựng chính quyền bằng việc bỏ phiếu tín nhiệm của cử tri; tham gia lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu vào HĐND các cấp; tự nguyện tham gia hiến đất để làm đường giao thông, các công trình phúc lợi; tự nguyện đóng góp xây dựng nhà văn hóa, hệ thống chiếu sáng công cộng, lắp đặt hệ thống camera an ninh, quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19, quỹ trồng cây xanh… với những kết quả đó đã khẳng định được những việc“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Bên cạnh những kết quả đạt được việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cũng còn còn một số tồn tại như: Việc niêm yết những việc phải công khai ở thôn, xóm chưa được thực hiện đầy đủ, việc phiếu lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào các dự thảo, chương trình, kế hoạch của cấp trên cũng còn hạn chế. Để khắc phục những tồn tại nêu trên, Đoàn giám sát đã đề nghị 02 xã Yên Lâm, Yên Từ tăng cường trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và trách nhiệm của đại biểu dân cử trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước liên quan đến việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; các cuộc vận động… đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Phát huy tính tiên phong, gương mẫu thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để tạo niềm tin trong  các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Nguyễn Quyết Tiến