TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Danh sách và tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Thứ hai, 17/05/2021

Ngày 28/4/2021, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-UBBC về danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở đơn vị bầu cử số 1 và đơn vị bầu cử số 2. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh xin trân trọng đăng tải danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên.

 

I. DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

1. Đơn vị bầu cử số 1

2. Đơn vị bầu cử số 2

II. TIỂU SỬ TÓM TẮT CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
1. Đơn vị bầu cử số 1

2. Đơn vị bầu cử số 2

Trích nguồn: http://tinhuyninhbinh.vn/