TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Chủ nhật, 24/10/2021 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên

Thứ sáu, 23/10/2020

Ngày 01/9/2020 Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1852/QĐ-BTP ban hành tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên.

Sở Tư pháp tiến hành đăng tải nội dung bộ tài liệu trên website của Sở để phục vụ cho việc tra cứu, tìm hiểu của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tải bộ tại liệu tại đây.