TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Chủ nhật, 26/03/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 02/07/2021

Ngày 28/6/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Kế hoạch xác định 05 nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án

Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trong năm 2021.

2. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ tập huấn viên

Sở Tư pháp; UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Tòa án nhân dân tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ tập huấn viên (lồng ghép với tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho hòa giải viên ở cơ sở).

3. Thực hiện hoạt động chỉ đạo điểm của Trung ương tại địa phương:

Phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện các nội dung tại Quyết định số 409/QĐ-BTP ngày 23/3/2021 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2021 và các hướng dẫn, chỉ đạo liên quan của Bộ Tư pháp tại 03 đơn vị cấp xã, gồm: xã Xích Thổ (huyện Nho Quan), phường Trung Sơn (thành phố Tam Điệp), thị trấn Bình Minh (huyện Kim Sơn).

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

- Cập nhật, đăng tải các tài liệu, tin, bài ấn phẩm về công tác hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp phát hành trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh và Trang/Cổng thông tin điện tử của tỉnh, sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương; phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương phát sóng trên phương tiện phát thanh, truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở.

- Tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hòa giải ở cơ sở.

5. Kiểm tra, tổng kết thực hiện Đề án

Tổ chức kiểm tra, tổng kết việc thực hiện Đề án nhằm đánh giá kết quả thực hiện Đề án, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ những vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh trong công tác hòa giải ở cơ sở (Việc tổ chức kiểm tra, tổng kết thực hiện Đề án có thể lồng ghép với kiểm tra công tác Tư pháp và công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh hàng năm).

T.H